HomeEen vraag van den dagPagina 28

JPEG (Deze pagina), 719.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

Q 1
l
_ Allah gezegd hee/`l, dal in zaken sleeds twee mannen als getuigen l
moelen worden voorgeömcál. .
Overwegende dat op den 1Uen Mei 1882 de inlandsche
l vrouw I. Boewatiino ongehuwd is overleden, en een zuster
g van denzelfden vader met name Tanawalie heeft nagelaten, _
·’ zoomede eene tante genaamd Daeng Laboe, zuster van haren
I vader, en hare volle neven van vaders kant met name Daeng ,
Pawilo, Laoeseng, Makarabe en Laoedjeng, en verder hare
r volle nichten Soeroega, Kati, Antje Djora, Pekawaroe en
Pawili, en dan nog een oom genaamd La Mangalla Daeng
, Patappoe, broeder van Boewatimo’s vader.
Dieutengevolge den koran en den kitab Tiraël raadplegende
l omtrent zulke erfgenamen, zoo is den Sjarat gebleken, dat
door het aanwezen van een broeder van den vader der over-
ledene hare neven en nichten geen aanspraak kunnen maken
op hare nalatenschap, daar zij gerangschikt worden onder
Dzoel-irham erfgenamen.
Nog geraadpleegd den koran en den kitab Tiraël omtrent
. de vordeeling der nalatenschap van overledenen, heeft de .
V Sjarat bevonden, dat deze boedel in twee deelen behoort
verdeeld te worden, als de helft aan hare zuster en de andere
ri helft aan haren oom.
_ Alzoo is de uitspraak van den Sjarat door den kalief
Abdul Mashoed en de imans Hadjie I. Brahim van kampong
Wadjo, Moehiddien van kampoug Ende, Mohammad Sale van
` kanipong Baroe, Yoesoep van kainpong Galesong, Djampa van I
Bontoala, Sahaka van Mariso, Abdul Rahiin van kampong
Bissie en Ibrahim van Panamboengan.
(w. g.) ABDUL MASHOED.
Voor de Vertaling,
(w. g) J. FRANSZ. ,
le Tolk.
Voor Copij Conform,
R. VOHSTMAN.
Deze vonnissen zijn welsprekende en afdoende getuige-
nissen; getuigenissen uit duizenden, zoo welsprekend en af-
doend dat contrabevvijs als van zelf uitgesloten blijft. En ,
wat daaruit blijkt? Onzeker familie - bestaan; een aan-
eenschakeling van dwalingen niet alleen omtrent bloed- en
aanverwantsehap maar ook van leugen en bedrog ten _ p
dien aanzien. Nog nooit - de administratieve gescliie- j
denis van ons vaderland weet daarvan ook - heeft de gees- 5
. telijkheid een onbestreden burgerlijken staat van hare lee-