HomeEen vraag van den dagPagina 27

JPEG (Deze pagina), 803.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

.---1_.__..t....._..- -..-1- .. . ­­ ·. ­­ -- ïg.
22 ‘
verzoek om den inlander Makarabe Daeng Mapeso verder niet als
getuige voor den Sjarat te brengen, daar hij steeds verhinderd is.
Gezien het door I. Halie, gemachtigde van Laoeseng
overgelegde stuk, dat van Makarabe Daeng Mapeso afkomstig j
moet zijn, dateerende 5 Moeharram 1307 (1 September 1889)
waarin genoemde Daeng Mapeso ver/rlaarzf, dat izü van den
vacler en de moeder mm Daeng Patappoe niets weet, en zoo
deze beweert een zoon van Daeng Siroewa te zijn, hij het "
maar voor den Sjarat moet bewijzen.
Gezien het door I. Hali gemachtigde van Laoeseng, ‘
overgelegd en bij den Raad van Justitie gelicht stuk van den g
7 December 1861 No. 299 waarin vermeld staat, dat Daeng
Pasaoe, Daeng Patompo en La Palallo de erfgenamen van
Daeng Siroewa waren.
Gezien het tweede stuk No. 6 waarin vermeld staat, dat
Daeng Siroewa bij zijn leven aan zijne dochter Laboe een
steenen huis ten geschenke gaf, dat thans aan Daeng Makaraoe
toebehoort. k
Gehoord beide partijen in hunne mondelinge en schrifte-
lijke verklaringen. ,
Overwegende de omtrent La Mangalla Daeng Patappoe -
ontvangen inlichtingen, en raadplegende den katib Moehalli, i
een vervolg van Minhadjatalibir, geschreven door den iman
Annawi, zoorncde den kitab Baidjoeri, geschreven door Sech .
Ibrahim betreffende het mogen en niet mogen hooren van
getuigen, welke kitabs voorschrijven dat behalve kinderen,
kleinkinderen. enz. die voor hunne ouders. grootouders, enz.
voor hunne kinderen, kleinkinderen, enz. alle andere getuigen
kunnen worden gehoord, en de Sjarat alzoo heeft toegelaten
beide personen onder eede te hooren om daarna hunne
verklaringen te bekrachtigen, dat La Mangalla Daeng Patappoe
een zoon is van Daeng Siroewa.
‘ Overwegende het door I. Halie aangevoerde waarom of
t Daeng Patappoe geen aandeel heeft gehad in den boedel van .
T Lasiri Daeng Siroewa, en het gebleken is, dat niet alleen La
g Mangalla Daeng Patappoe, maar ook zijne broeders en zusters
G met name Daeng Mangoeloeang, Daeng Massoe, Daeng Laboe
en Daeng Matja dat niet hebben verlangd, doch dat alleen zij,
wier namen in het van de Justitie afkomstig stuk vermeld
staan, aandeel hadden gehad in den boedel van Daeng Siroewa,
en dat daarom de Sjarat de verklaringen der getuigen be~
krachtigt dat Daeng Patappoe een broeder is van de bij na-
me genoemde pe1·sonen, kinderen van Daeng Siroewa.
llaadplegende den koran en den kitab 1. Mahdoe Ridla _
Sech Innawi betretlende getuigen, waarin vermeld staat dat