HomeEen vraag van den dagPagina 25

JPEG (Deze pagina), 813.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

s
i?
20 j
Overwegende het verzoek van I- Halie, gemachtigde van ‘
Laoeseng Oewana I. Borahim, om inlichtingen te hebben, be-
treffende hct huwelijk van Daeng Siroewa en Daeng Patap· ·
poe’s moeder, welk verzoek onmogelijk te voldoen is, daar er
niemand is, die hij dat huwelijk tegenwoordig is geweest, en ij
ook omdat het reeds zoolang geleden is, en Daeng Patappoe’s Y
moeder niet te Makassar aanwezig was doch in de Boeginee· z
sche landen heeft geleefd, terwijl Daeng Siroewa zelve ook van l
afkomst een Boeginees was; I
dat men alzoo behoort afzfegaan op de door de getuigen
onder eede afgelegde verklaringen en op de door de bloedver•
wanten van Daeng Paiappoe ingediende stukken, waarin zij ver-
klaren zijne broeders en zusters van denzelfdcn vader te zijn,
zoomede op de getuigenissen der personen hierboven genoemd;
dat men op die verkregen inlicbzfingen afgaande moet aan-
nemen, dat La Mangalla Daeng Patappoe `een broeder is van Da-
eng Laboe, en deze eene zuster van al de kinderen van Da­
eng Siroewa, die bij name genoemd zijn.
Gehoord den persoon van Scch Mohammad bin Said
Bamagisim, gemachtigde van Abdul Madjied, reclameerende hij ·` I
het aandeel van Abdul Madjids vader, genaamd Laoedjing, in .
den boedel van de inlandsche vrouw lloewatimo; dat Laoedjing
een zoon was van Daeng Palallo. grootvader van Abdul Madjied, I
dat Boewatimo vóór Laoedjing kwam te overlijden; dat Sech
Mohammad bin Said Bamagisim, gemachtigde van Abdul Madjid,
verder heeft verklaard dat Dacng Palallo een broede1· was
van Daeng Patappoe; dat Laoedjing de vader was van Abdul
Madjied en deze alzoo een kleinzoon is van Daeng Palallo;
vader van Laoedjing;
dat deze de inlichtingen zijn, welke Sech Mohammad den
Sjarat kan geven en dat wanneer La Mangalla Daeng Patappoe
geen erfgenaam is van Boewatimo, Abdul Madjid daartoe kan
worden gerekend van den kant van zijnen vader Laoedjing,
omdat deze van Boewatimo had moeten erven. zijnde zij eerder
dan Laoedjing, vader van Abdul Madjid, overleden.
Wederom gehoord I. Halie, · gemachtigde van Laoedjing ,
Oewana I, Borahim, dat alles wat door Sech Mohammad bin
Said Bamagisim, gemachtigde van Abdul Madjied is gezegd,
tot de berichten behoort.
Wederom gehoord Sech Mohammad bin Said Bamagisim,
gemachtigde van Abdul Madjid, dat hetgeen door I. Hali,
gemachtigde van Laoesing Oewana I. Borahim aangevoerd is,_ ·
ook onder de berichten kan worden gerangschikt, daar Laoeseng
Oewana I. Borahim als erfgenaam hetzelfde standpunt inneemt
als Abdul Madjid. en wanneer I, Hali beweert, dat het niet