HomeEen vraag van den dagPagina 24

JPEG (Deze pagina), 763.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

. · l
5 ‘ 19
galla Daeng Patappoe een zoon is van Daeng Siroewa;
i dat hem Makaraoe, door zijnen vader en door Daeng
Laboe was verteld, dat de moeder van zekeren La Massa door
Daeng Siroewa aan de moeder van Daeng Patappoe ten ge-
j sehexèke was gegeven, omdat die vrouw een slavin was van Da-
eng iroewa; j
l Daeng Makaraoe met La Mangalla Daeng Patappoe een-
fronteerende, zoo verklaart deze laatste, dat alles wat door eerst-
genoemde is aangevoerd overeenkomstig de waarheid is.
Gehoord den inlander Matoenaba, geboren in kampong Ma-
laijoe, oud 44 jaren, van beroep handelaar, thans woonach-
tig in kampong Malaijoe, die als getuige van Daeng Patappoe
onder eede heeft ver/rlaawl, dat hem de persoon van La
Mangalla Daeng Patappoe bekend is, omdat deze een oom van
hem is en een broeder zijner moeder met name Daeng Matja,
beiden kinderen van Daeng Siroewa;
dat hij Matoenaba, de moeder van Daeng Patappoe niet
heeft gekend, doch dat hij met zekerheid durft te verklaren,
s dat daeng Patappoe een zoon is van Daeng Siroewa, en dat
' de moeder van Matoenaba aan dezen verteld had, dat La
Mangalla Daeng Patappoe een broeder van haar is van den
‘ zelfden vader;
dat die moeder verder had medegedeeld, dat tot de
broeders van Daeng Patappoe behoorden de inlanders Daeng
Pasaoe, Daeng Patompo, Daeng Palallo en Daeng Mangoeloeang,
en tot zijne zusters de inlandsehe vrouwen Daeng Laboe,
Daeng Màtja en Daeng Massoe. allen van denzelfden vader;
dat aan haar niet bekend was, wie hunne moeders waren,
doch dat hun vader Däeng Siroewa heette;
dat ook Daeng Laboe, Daeng Massoe en Daeng Patompo
di/rwüls verirlaarcl hadden dat Daeng Patappoe een 20022 is van
Daeng Siroewa;
dat de moeder van Matoenaba ten slotte aan dezen had
gezegd: dat Daeng Patappoe van Daeng Siroewa eene slavin
had gekregen met name Indo Massa; dat Matoenaba daarom
thans dnrft verklaren, dat de door hem bij name genoemde
j personen broeders en zusters waren van Daeng Patappoe; `
( Matoenaba en La Mangalla Daeng Patappoe confrontee-
rende, verklaart laatstgenoemde, dat eerstgenoemde geheel over- j
eenkomstig de waarheid gesproken heeft.,
‘ Overwegende de woorden van I. Halie, gemachtigde van
Laoeseng Oewana ].. Borahim, dat hij den Sjarat in overweging
geeft om te onderzoeken of de moeder van Daeng Patappoe _
behoorlijk met Daeng Siroewa getrouwd was, en dan pas de ;
zaak te beslissen.