HomeEen vraag van den dagPagina 23

JPEG (Deze pagina), 810.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

18 ii '
dat na het overlijden van deze 2 personen Laoeseng niet
meer weet wat hij doet, waarom hij, Daeng Patappoe zeer
verbaasd is over de handelingen van Laoeseng, omdat deze
zelve verlangd had dat Daeng Patappoe den boedel van Boe-
watimo zon reclameereu en het later bleek dat hij, Laoeseng, j
er zelf aanspraak op maakt; dat toen Daeng Patappoe dit wist,
hij zich naar Laoeseng’shuis begat en hem vroeg, hoe hij er l
, toe kwam om aanspraak te maken op den boedel van Boewa­
tinio, waarop Laoescng ten antwoord gaf, dat hij hem, Daeng~
Patappoe, verscheidene malen heeft aangeraden den boedel van
Boewatimo te reclameeren, doch daaraan geen gevolg gaf,
waarom hij hein verzocht verder geene moeite te doen en hij,
Laoeseng, wel tegen Pattana I, Basse zou opkomen;
daar naar aanleiding daarvan Daeng Patappoe een stuk
aan den Sjarat heeft ingediend dateerende 12 Januari 1889
en dat hij bij hetgeen hij daarin gezegd heeft blijft persistee-
ren, tevens het verzoek doende aan Laoeseng zijn eisch te ont-
zeggen.
Gïehoord den inlander I. Halic, gemachtigde van Laoe­ 3
eeng Oewana I. Borahim, dat hij niet bij machte is nadere in-
lichtingen te geven, betreliende den vader van La Mangalla _
` daeng Patappoe omdat deze uit dc Boegineesche landen af-
komstig is, terwijl Daeng Siroewa in kampong Malaijoe woon-
de; dat daarom den Sjarat zijn oordeel wordt gevraagd en hij
deze zaak beslisse.
Gehoord den inlander Daeng Makaroe, geboren in kam-
pong Malaijoe, oud 49 jaar, van beroep handelaar, thans woon-
achtig in kampong Wadjo, die onder,eede als getuige van
Daeng Patappoe verklaart, dat de persoon van La Mangalla.
Daeng Patappoe een oom van hem is en een broeder van
zijne moeder van denzelfden vader, want dat zijne moeder
eene dochter en La Mangalla Daeng Patappoe een zoon is van
Daeng Siroewa; dat aan Makaraoe niet be/wml is, wie de moe-
der was van Daeng Patappoe, daar die vrouw in de Boegi·
neesehe landen heeft geleefd; dat Makaraoe nog klein was,
toen Daeng Patappoe te Makassarkwam; dat hij duz/Z verklaren, I
dat La Mangalla daeng Patappoe een kind is van Daeng Si­ al
roewa, omdat de andere kinderen van Daeng Siroewa met na·
· me Daeng Pasaoe, Daeng Patempo, Daeng Mangoeloeang, Da-
eng Laboe, Daeng Massoe en Daeng Matja verklaard hadden,
dat La Mangalla Daeng Patappoe een broeder van hen is;_
dat Daeng Makaraoe ook Daeng Patompo zelve tegen Daeng
Patappoe heeft hooren toevoegen, "gij zijt de eenige zoon van
Daeng Siroewa die zoo dom is lu dat naar aanleiding daar-
van Makaraoe met zekerheid durft te verklaren, dat La Man-]
à