HomeEen vraag van den dagPagina 22

JPEG (Deze pagina), 782.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

l i
en *
17 ·
geen aandeel heeft gehad in den boedel van Lamassarasa te
oordeelen, wantdat dat gezegde op praatjes berust, waarmede hij
~ zichzelven verdedigt; dat Daeng Patappoe geen aandeel heeft
1 gehad in den boedel van Lamassarasa was, omdat deze kinde-
ren heeft nagelaten en ook broeders van denzelfden vader, wel-
ke heeten Laoeseng; waarom of hij, Daeng Patappoe geen V
aandeel kreeg in de nalatenschap van Mapanjornpa, berust in
r zijn sterk verlangen naar opium en hij daarom iets geschreven
'heeft, dat hij niet verantwoorden kan, en ook omdat hd gaarne
een aandeel wil hebben in de nalatenschap van I. Boewatimo;
dat er geen sprake va11 kan zijn, hij eenige aanspraak heeft
i s op den boedel van Mapanjompa, omdat deze een broeder had
met name Laoedjeng, die bij het overlijden van Mapanjornpa
nog in leven was;
` ï dat Laoeseng heeft verklaard, dat hij Daeng Patappoe,
geen aandeel heeft gehad in den boedel van de inlandsche
vrouw I. Halidja;
dat deze verklaring zeer juist is, omdat hij Daeng Patap-
poe, geen aandeel wilde hebben, daar hij aan Halidja geld schul-
dig was; dat naar Daeng Patappoe’s mcening men dan eerst
door den rechter kan worden gedwongen om een schuld afte-
doen, wanneer men die weigert te betalen;
dat Laoeseng nog niet geboren was, toen hij Daeng Pa-
tappoe, met zijne zusters Daeng Massoe en Daeng Laboe door
Daeng Pasaoe en Daeng Patompo van de Boegineesche landen
te Makassar gebracht werd en dat I. Boraäima toenzzo_q’á eenige
kind was; dat reeds was geboren de broeder tevens neef van
Laoeseng, want dat toen nog I. Madang en Isakoeta bijzitten
van Daeng Pasaoe waren, welke beide vrouwen gezusters
waren, van wie I. Madang de jongste en Isakoeta de oudste
was, terwijl eerstgenoemde de moeder was van I. Borahimaen
laatstgenoemde die van Laoeseng Oewana I Borahim; dat
alzoo bij ieder der zusters door Daeng Pasaoe een zoon was
‘ verwekt; dat hij, Daeng Patappoe, zeer goed met de afkomst
van Laoeseng bekend is, en dat I. Borahim als jongeling is
gestorven; ·
uil" dat Daeng Patappoe verder heeft verklaard, dat Laoeseng,
ij Laoedjeng en Daeng Pawilo Mndeïen zijn van de broeders van
i I)aeng Patompo, vader van I. Boewatimo; dat Daeng Palallo ·
een vader was van Laoedjeng en Dacug Mangoeloeang die
van Daeng I’awilo;
dat had Laoeseng werkelijk aanspraak op den boedel van
. I. Boewatimo, hij geene moeite hoeft te doen om zijn aandeel ‘
_ te krijgen, immers is Boewatimo eerder komen te overlijden l
I dan Laoedjeng en Dacng Pawilo;
V
.|
l