HomeEen vraag van den dagPagina 20

JPEG (Deze pagina), 780.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

II I
15
Vertaling.
Op Zondag den 29en September 1800 negen en tachtig
heeft de Sjarat te Makassar zitting gehouden in het door den
I Assistentdtesidcnt te Makassar den Heer Stakman bevolene,
{ nl. om te omlerzoe/cen wie aanspraak keejzf op den boedel van
t de op den 10en Mei 1882 in de kampong Malaijoe overleden
inlandsehe vrouw Boewatimo.
Gezien het door den inlander Laoesing Oewana I. Bora-
him van kampong Malaijoe aan zijnen gemachtigde den inlan-
" der I Hali, woonachtig in dezelfde kampong, afgegeven. stuk
van den 17en Juli 1888, luidende, dat hij Laoeseng Oewana
I. Borahim door het plaatsen zijner handteekening op bedoeld
j stuk den persoon van I. Hali gemachtigd heeft, om het noo-
dige te doen ten einde te weten te komen, wat hem compe-
` teert in deu boedel van zijne volle nicht, de op den 24en
Djoemadil­aehir overeenkomende met den 10en Mei 1882 over-
leden inlandsche vrouw Boewatimo, dochter van daeng Pa-
tompo, broeder van Laoeseng’s vader genaamd Daeng Pasaoe,
en in den boedel van zijne op den 23en Moeharram overeen-
komende met den 4ten December 1882 overleden tante Poe-
. wa Laboe zuster van zijnen vader Daeng Pasaoe;
j dat de nalatenschap van beide bovengenoemde vrouwen
berust in handen van den inlander Daeng Makaraoe, wonende
in kampong Wadjo, e11 Laoeseng daarom I Hali als gemach-
tigde heeft aangesteld ten einde beide boedels in handen van
den Sjarat te stellen.
Gezien het door den in kampong Malaijoe woonaehtigen
j inlander La Mangalla daeng Patappoe ingediend stuk van den
I 12en Januari 1889, waarin hij verklaart dat door het overlij-
L den van zijne nicht de inlandsche vrouw I. Boewatimo doch-
. ter van zijnen broeder Dacng Patompo, zij geene andere erf-
j gename heeft dan hare zuster de inlandsche vrouw I. Tana-
= , walie, dochter van Daeng Patompo, waarom hij den Sjarat ver-
T zoekt de door I. Boewatimo nagelaten goederen te verdeelen,
I welke zijn: twee steenen huizen in de Chiueesche kamp, 1
Wi perceel waarvan eene eigcndomsnete bestaat gelegen in kam-
I'§" pong Malaijoe, zoomede andere goederen welke reeds bij den
j Sjarat berusten; [_
dat wat betreft de gelden van 1 Boewatimo die zich in
I handen van Hadjie Semaga bevonden, die later kunnen worden
I verdeeld;
I dat de verdeeling niet had plaats gehad onder den toen-
I maligen kalief hloehammad Arsad, omdat lladjie Scinaga
die gelden niet had uitgekeerd totdat hij kwam te overlijden,
j wat dan ook reden gaf dat de boedel van 1. Boewatiino tot
I
I
I
I