HomeEen vraag van den dagPagina 19

JPEG (Deze pagina), 632.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

14
pen volvoert dalmezf oprechzfbeicl, spreekt oprecká e1zmzm·zz:am%eid.
‘ Dientengevolge is het ons uit de verklaringen der ge-
­ tuigen en uit de terzake ingediende inlichtingen geölelaen
dat Lasalasa een broeder is van La Patola Daenna I. Pare Pare
van denzelfden vader. I
Overwegende de woorden Vüll den brief van Sitti Hawa
Daeng Tongie waarin staat vermeld: ndegene die gelooft is t
uw broedeinn
· Op groml claarvmz bekrachtigen wij dat Lasalasa een
broeder is van La Patola Daeuna I. Pare Parc.
Overwegende de woorden van deu kapitein der Wadjo­ "‘
reezen genaamd Soepoe en die van deu kapitein der Arabie·
ren die verlrlaren dat Lasalasa en La Patola Daenna I. Pure
Pare áêz vczder gemeen beöbeez. j
Naar aanleiding; der bovenstaande verklaringen van de I
getuigen heeft de Sjarat den koran en het boek ukitaboe `
I. firaidln geraadpleegd over het verdeelen van boedels en is
’t ons daaruit geölekm dat de nalatenschap moet worden
verdeeld in 12 deelen, waarvan de weduwe krijgt 3/12, de
zuster van dezelfde moeder van den overledene 2/12 cn de
broeder van denzelfden vader 7/12.
_Aldus vastgesteld door deu Sjarat ouder deu kalief Abdul .
Mashoed bijgestaan door Iman kampong Wadjo lladjie Il;ra­ i
bienr Iman kampeng Ende Moehaiddien, luian kanipong Ma­
lokoe Silamana, Iinan kampoug Galesong (Jesoep, Iniau Oe-
djoengtanali Adam, Inianeläontoala I Djangpa, Iman Mariso
Sabaka, Iiuan Samboengdjawa Abdoerrabman, Innan Gocsoeug
Abdoellakieni, Inian kanipong Bessie Abdoerraliiem en Inian
Paxiannboeguug Ibrabicin. J
(tv. g.) ABDUL MAs11o1zD. I
Voor de Vertalingz: Q
De beëedigrde tolk, ·
(ug g.) \`. H. Bitneiusx. I
Voor Copij Conform, ·
R. 'onsTM.ix. j
I
E III
. V £{,
I
. I
' l
I
I
I
I
I
i I
I
l
` I