HomeEen vraag van den dagPagina 14

JPEG (Deze pagina), 691.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

9
i öroecïer van mü van denzelfden vader komende van Koetei
met name Lasalasa.u
Gelet op het bij den Sjarat ingediend schrijven van den
arabier Said Moehammad bin Said Bamagisim, gemachtigde
van Lasalasa wonende in de kampong Wadjo, geschreven op
den 28en Maart 1889 luidende:
Lasalasa heeft een aandeel gekregen in de nalatenschap
van wijlen zijnen broeder met name La Patola Daenna1. Pare
Pare overleden te Makassar in de kampong Wadjo op den
23en Juni 1882, welke bestaat, uit:
. Een loods verkocht op de Vendutie van 16 Maart 1887
voor de som van f 4000.- waarvan Lasalasa zijn aandeel
bereids heeft ontvangen in bijwezen van den heer Raedt.
· . Wat nog niet is verdeeld is als volgt:
De huur der loods van Juni 1882 tot Februari 1887
dus 54i maanden huur ït f 40.- ’s maands of te zamen
f 2160.--;
f Een steenen huis in de kampong Malaijoe bekend onder
’ nummer 440 getaxeerd op f 5000.-; de huur van dat huis
. van Juli 1882 tot Juli 1888 of 72 maanden a f 27.-
'l ’s maands huur of te zamen f 19+-1.-.
lj ln de maand Augustus 1888 tot Februari 1889 of
_; gedurende zeven maanden deed dat huis f 22,50 huur
‘ ’s maands of 157.50 in zeven maanden.
E Een gouden mutsje wegende 11 ringgits getaxeerd op
f 350.-;
ll Een kris met gouden schede getaxeerd op _/` 150.-
Een gouden krisschede getaxeerd op f 150.-- `
{1 Een lans met gouden pando getaxeerd op f 150.-
Een gouden amulet getaxeerd op f 150.-
Q De goederen welke voor deu dood van La Patola Daenua
jl I. Pare Pare nog 11iet waren opgeschreven zijn:
gj Een kris met gouden schede getaxeerd op j' 150.- 1
7 Twee gouden pando getaxeerd op /’ 300.-
Vier stuks olifants tanden getaxeerd op f 2000.--
g Een huis in de kampong Wadjo bewoond door Daeng j
. Tongie getaxeerd op f 300 -
Een gouden krissehede met een krisband (behoorende
g tot de ten huwelijk meegenomen goederen) gewaardeerd op 4
[ f 200.-
` Een karetten siriedoos met gouden doosjes voor tabak
l etc. gewaardeerd op f 350.-
* Een paar mannenarmb=mden gewaardeerd op f 100.-
g Een steenenhuis in de Chineesehe kamp getaxeerd op 1
f 4500.-; de huur van dat huis van Juli 1882 tot i