HomeEen vraag van den dagPagina 12

JPEG (Deze pagina), 753.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

l
cr

lr . l 7
l
l Sjarat voorgebracht. lladjie Ahmad vroeg mij toen weder om
·r geld en zeide dat hij de kosten wilde betalen, waarin ik hem
j 100,- gaf, zoodat hij alzoo van mij ontvangen heeft 330,-.
Daarop vertelde hij mij dat de zaak door deu Sjarat
beslist was. "
Q Toen het huis (loods) verkocht was, kreeg ik f 1000,---
ir als mijn aandeel; waarna Iladjie Ahmad wederom geld van mij
j; Vvroeg en ik hem f 100,- gaf, zoodat het gansehe bedrag
dat hij van mij genoten had bedraagt f 430,-. Ik vroeg
toen het terzake gevallen vonnis van den Sjarat om het ter
j bekrachtiging bij den Landraad in te dienen. Het bleek mij
A toen dat mijn gemachtigde Hadjie Ahmad niets uitgevoerd had,
waarom ik zeer verbaasd was over zijn gedrag tegenover mij,
_ daar hij mij om den tuin geleid had, aangezien hij al zooveel
geld van mij genoten had.~
Wijders verklaarde Lasalasa dat hij voor den Raad van
i Justitie was verschenen om een stuk te teekenen, en dat
Hadjie Ahmad er bij was toen hij met Sitti Ilawa daeng
I Tongie en I. Djoeda daeng Patalle hun respectievelijk aandeel
· ontvingen, zoatzrom deze onmogelijk ozzákwzvzeu kan dat hij niet
meer neet dat llaenna I. Pare l`are zijn broeder is. daar
’ men bovendien bij den Itaad niets nrag teekenen indien de
_Y I erfgenamen ’t daaromtrent niet eens zijn.
_ De Sjarat heeft toen den door Lasalasa genoemden brief
. van den Sultan van Koetei ingezien, die luidde als volgt:
‘ nbrief voorzien van nrijnen rijkssteinpel van mij Moehammad
jj Soeleiman, den rechtvaardige onder de geloovigeu. bestuurder
it? van het land van Koetei, versierd met den Nederlandsehen
. Leeirw en medaille van verdiensten van het Nederlandsch­ln­
disch Gouvernement; moge die vergezeld van mijne groeten
komen in de tegenwoordigheid van den Kalief van Xlakassar.
Yijders deel ik u mede dat brenger dexes de inlander r
Oewa Iäaijo ook genaamd Lasalasa zijn broeder met name La.
i_ Patela te Makassar gaat ontmoeten, omdat hij hem dikwijls
; heeft laten roepen en zijne ouders het een en ander heeft
ye nagelaten. ’t Is daarom dat ik hem toesta naar zijnen broeder ‘
, te gaan. Indien hij rlatgere heeft gevonden wat hij zoekt,
dan hoop ik dat de Kalief hem helpt opdat hij spoedig hier-
. waarts terngkeere in I
,ï Ook heeft de Sjarat ingevolge het verzoek van Lïlëüiilääï,
de proeessen-verbaal van onderzoek vanden kalief Moehammad
°ï Arasad nagegaan.
r_· (iezien het procesverbaal van onderzoek van den Sjarat
onder den kalief hloeharninad Arasad dd. ll Maart. op Vrijdag 1
ISSI waarin staat vermeld: uomdat n ij een brief van den
I
E