HomeEen vraag van den dagPagina 11

JPEG (Deze pagina), 818.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

l . ll
E ‘ i`
E n"
6 j` ‘
· · "Toen wij ons aandeel ontvingen, deelden wij dat met ons i
L drieen daar Lasalasa ook een aandeel ontving van den Heer I
= Baedt, hoe groot die som was weet ik niet. Dat deze ook
· een aandeel kreeg in de nalatenschap van La Patola Daenna
i I. Parc Pare was omdat men zeide dat hij een broeder is van
‘ Daenna I. Pare Pare~van denzelfden vader. ’t Is daarom dat gl
l ik vcrmeen dat Lasalasa een örocder is van La Patola Daenna
, I. Page Pare omdat hij ook een aandeel had in de nalatenschap
i van ezen.
j Zoover mij bekend is zijn er nog goederen, welke nov
j niet ondlerlále erfgenamen van La Patola Daenna I. Pare Pax;
· zijn ver ee .
. Deze verklaring van den gemachtigde van I. Djoeda 1
daeng Patalle met name Hadjie Makka aan Lasalasa voorge­ ,,
. äpuden zijnde antwoordde deze: u’t Is waar wat Hadjie
§ akka zeide dat wij ieder wat van de nalatenschap hebben
j ontvangen. Ik ontving f 1000,- terwijl mijn aandeel ruim
f 1700,- was. Van deze f 1700,- ruim nam de heer ~ Q
J llïaeïlt f 700,-- ruim om daarvan zooals hij zeide kosten te
eta en. .
Hoeveel Sitti Hawa daeng Tongie toen ontving weet ik
niet, doch I.· Djoeda daeng Patalle kreeg f 300T-­·. ’t Is
é äaarom Ida; ik rêijn aandeel in de nalatenschap van La Patola g
g aenna . are are reclameer. êi
- Vroegertreeds heb ik dit gereclameerd en machtigde ik
daartoe1Hadj1e Ahmad, die deze reclame indiende bij den Sja.·
· rat on er wijlen den kalief Moehammad Arasad, doch deze jg
zaak bleef drie jaren onbeslist totdat deze kalief zijn ontslag ll
, nam en deubetrekking overging op Abdul Mashoed, die toen ·
j de tzaajä beeindigde en voor ons erfgenamen ieders aandeel
` vas ste e.
l ..
E Mocht Hadjie Ahmad beweren dat niet ik deze zaak op
à het tapijt bracht, dan vergist hij zich daar ’t hem zeker nog
j met ontschoten zal zijn dat ik hem als mijn gemachtigde ·.
j . aanstelde en naar Larantoeka zond ten einde te onderzoeken
z of de vrouw genaamd Dona Sisika Diaz christin dan wel l`
j Mohamedaan was. Bij die gelegenheid vroeg hij geld van ·
E mij en gaf ik hem j 130,-. Sitti Hawa daeng Tongie gaf
5 hêm toen f 70.- nadat ik met haar overeengekomen was om
j hem tot onzen gemachtigde aan te stellen. Van Larantoeka {
J teruggekeerd vroeg hij weder geld van mij en gaf ik hem
; f 100,- omdat toen de zaak bij den kalief Moehammad “
j Arsad in onderzoek. was. Later werd Moehammad Arsad is
ontslagen en ging die betrekking over op Abdoel Mashoed.
é Onder dezen kalief werd de zaak weder opnieuw bij den
i ig