HomeElout van SoeterwoudePagina 9

JPEG (Deze pagina), 790.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

l
?
jr Den @@11 October 1893 ging onverwacht de mare door het
j land, dat ELoU·r vkiv Sonrrnizwounii, eene nationale figuur als
j weinigen, tot de ruste züns Heeren was ingegaan. Door den
,_ zeldzaam schoonen ouderdom, hem geschonken, waardoor hü
i` nog op 88jarigen leeftüd hartelijke belangstelling toonde in
= alles wat het Koninkrijk Gods, de zaken des Vaderlands, ja,
j ook de persoonlijke belangen zijner vele vrienden betrof, bleef
j hij tot zQn’ dood aan het levend geslacht verwant en deelen in
Y aller hoogachting en veler liefde. Niet het minst droeg juist
d de werkzaamheid uit de periode van zijn ,,emeritaat", dat hij
`l in 1874 deed ingaan, ·-- ik denk aan zijn optreden bij het
Volkspetitionnement en de opening der Vrije Universiteit, zgn
laatste lidmaatschap van de Tweede en zijn optreden als 80jarig
man in de Eerste Kamer, -­ bij tot de geheclitheid van ’s Hee-
ren volk uit alle rangen en standen, die zoo warm zich uitte
bij zijn 80St~‘*“ verjaardag, en onverflauwd hem verzelde tot
‘ zijn’ laatsten ademtocht.
Toch bracht het verzoek om zijn leven te schetsen mij in
~ verlegenheid. ELOUT was zoo volledig in alles wat hij deed;
T hetgeen hü bood was afgewerkt, tot in de démils, naar vorm
zoowel als inhoud; liever bleef hij achterwege dan zünen naam
aan een arbeid te binden, die niet voldragen was. En daarom,
· hoe zoude juist voor Enorm eene teekening voegen, die inieder
j opzicht aan den hoogsten eisch voldeed. Zoo was er dan wel
ï reden om mij te verontschuldigen. Ook daar slechts korte tijd
aan de uitvoering besteed kon worden. Echter drong van den
j anderen kant te sterk het gevoel van dankbaarheid voor wat
‘* in ELOUT aan ons volk geschonken is, en ook mij aan hoog-
gewaardeerde genegenheid zünerzgds ten deel viel. Maar zoo
zij dan ook dit opstel bloot als een nederig blgk van erkente-
,· lijkheid beoordeeld met diezelfde welwillendheid, welke ELoU1‘
kenmerkte waar het niet zijnen, maar anderer arbeid gold.
Jonkheer Meester Prnrna Jkoon ELoUr van Sonrmzwounn, 11
r Augustus 1805 te ’s Gravenhage geboren ‘), was de zoon van den
Minister van Staat Mr. Conivnnis THEononUsELoU1· en Hnnamrrn
‘) GRoEN vAN PRINSTERERIS geboortedag was 21 Augustus. Dit bracht,
gelijk ELOUT mij opmerkte, in die maand do vrienden geregeld binnen
weinige dagen tweemaal tot elkaar.
ä
l