HomeElout van SoeterwoudePagina 7

JPEG (Deze pagina), 490.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

‘h
v
In het door den Ncdo1·la11dscho11 Bond van J011goli11gs­
vorcouigiugcu op gcrcformcordcn grondslag uitgegeven
o- Jaarboekjc voor 1894 trachtte een kort overzicht te leveren
van ELOUT’s werkzaam leven. Gaarne voldoe ik aan den wensch,
A dat dit opstel ook afzonderlijk verkrügbaar zal worden gesteld.
.`/ Enkele veranderingen werden nog aangebracht. De voornaamste
L daarvan zyn eene noot op blz.11, en eene uitvoeriger mededeeling
` omtrent EL()UT’s aandeel in den striyd tegen het opium.
Moge ook deze uitgave bydragen tot de vervulling der belofte,
té dat de gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening zal
ïá (Spr. X:'7).
AMSTERDAM 19 April 1894.
v
A _

gr
äà
, s
fl
i ii
l
·_J