HomeElout van SoeterwoudePagina 41

JPEG (Deze pagina), 629.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

39 -
een beteren toestand, ik herhaal zulks, dan door u te werpen
in de armen van Christus, die kwam om het verlorene te
zoeken, en wiens godsdienst, op zich zelve de hoogste zedewet, ·
alleen in staat is om te verheffen, op te beuren, te leiden,
om de vermogens te ontwikkelen, om te versterken, en alzoo
te voldoen aan alle behoeften van het menschelijk leven".
,,Mocht Regeering en Volksvertegenwoordiging zich afvragen
wat te doen, of liever de wijsheid zoeken bij Hem, die mil-
delijk geeft en niet verwijt, opdat een nieuwe weg geopend,
een nieuwe zegen geschonken worde aan Koning en Vaderland"! 1)
Aan het einde dezer zitting werd een brief van Enorrr voor-
gelezen, waarin hij om zijn hoogen leeftijd zijn ontslag nam.
Wel waren de laatste woorden een waardig besluit van ELoUT’s
openbare leven, waarin hij zich den Naam des Heeren niet
l heeft geschaamd, en Vorst en Volk zocht te overtuigen, dat
vrede en welvaart voor troon en land alleen in onderwerping
j aan het eeuwigblijvend Woord Gods is te vinden.
j Een rein en rijk leven werd den 4d€¤ October 1893 afge-
l` sneden; afgesneden op aarde, om, naar zgn vast vertrouwen,
in heerlijkheid te worden overgebracht in die gewesten, waarvan
het liefelijk schijnsel den schoonsten glans over dit leven spreidde,
g dat het Vaderland tot een getuigenis is geweest; der Kerk
tot steun; den hoogeren geslachten tot voorbeeld; het jonger
geslacht tot vermaning en bemoediging; ’s Heeren Naam tot eer.
tg
‘) Hamdd., 4887/88, bl. 37.