HomeElout van SoeterwoudePagina 38

JPEG (Deze pagina), 878.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

A;
, P
l.
36 i
worden geoordeeld op politiek gebied? Kan, naar hooger begin- .
selen, een directe staatsbemoeienis --­ zij het ook ter goeder trouw j
met het doel om door kleiner kwaad grooter kwaad te keeren
optredend, 1naa1· motterdaad het kwaad wettigend, bestendigend U
en bevorderend, worden gerechtvaardigd? Kan dat ten dezen, °
nu het blükt dat de regeering in een deel van Java en wel de .
geheele residentie Preanger, met de daaraan grenzende strooken j
van Bantam, Batavia, Cheribon en Banjoemaas de verbods- jï
bepalingen met goed gevolg ten uitvoer brengen, en in de 1
residentiën Bagalen, Probolingo en op het eiland Baroean die E
verbodsbepalingen, zij het hier en daar minder volkomen, toch
weet te handhaven? Kan dit, nu de regeering in haar jongste
verslag de verklaring van den ondervindingrüken resident van de
Preanger mededeelt ,,dat het ontegenzeggelijk waar is, dat in
streken waar het amfioenschuiven veel plaats heeft, ook veel
meer misdrijven worden gepleegd, dan daar waar dit misbruik
zoo goed als niet bestaat?" Kan het, wanneer men de ijsselijk- I
· heden verneemt in J Ansz’ geschrift medegedeeld?" i
Wat Enoirr dan wenschte? ,,Staatsmaatregelen ter beteuge-
ling van het kwaad, hoe gebiedend noodzakelük op zich zelven,
zijn echter, naar mün nederige meening, noch de eenige, noch
de meest afdoende. .
,,Eene andere verplichting rust op de Nederlandsche Christenen.
Het aan Java’s zestien millioenen brengen van de blüde bood-
schap des heils, dat in het bloed van Jezus Christus is verge-
ving, reiniging en kracht der overwinning van de zonde -0ok ,{F
van deze zonde - en in de volheid Zijner genade reeds hier j
verzadiging van vreugde." - V
Met groote ingenomenheid zag ELoU·r het tot stand komen i
van den A¢1té­Op2`um-Borzd, waartoe zoo krachtig door zijnen |
zoon Jun. Mn. W. C. A. Enonr van Sonrnawonnn werd mede-
gewerkt. Het hem aangeboden Eere­voorzitterschap meende hg
echter om zijnen leeftijd te moeten afwijzen. Toch deed hij van vt
hartelijke belangstelling blijken door züne tegenwoordigheid op
de eerste _jaarvergadering te ’s Hage en het aan den Bond ‘
gerichte schrijven, als deze in 1892 zijne jaarvergadering in
de hoofdstad hield, en dat van dezen inhoud was: ,,De onder- 5
geteekende, sedert een halve eeuw mede werkzaam in den strijd,
die U vereenigt, betreurt dat hij onder aanbieding van zijne
hoogachtings-verzekering, slechts zijn leedwezen kan betuigen
van niet bij Uwe algemeene vergadering tegenwoordig te zijn
en bij de voordracht van Dn. SCHAEPMAN en slechts zijne be-
langstelling in deze gewichtige zaak schriftelijk kan betuigen.
,,Hopende dat op Uw streven spoedig een goede uitslag moge
volgen, gelijk hem dit met zijne vrienden is mogen te beurt