HomeElout van SoeterwoudePagina 32

JPEG (Deze pagina), 874.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB


28
en verzekerd dat deze Stichting geen inbreuk maakt op de '~*’
rechtmatige waardeering hunner verdiensten, weldra hunne bede
met de onze voor de Vrüe Universiteit op te zenden;"
,,2°. dat door de goede hand onzes Gods deze Stichting meer
en meer een middel worde ter hereeniging van alle Gerefor-
meerden in den lande."
,,30. dat in de universitaire behandeling aan de groote waar- ,è
heden, door de Reformatie weder aan het licht gebracht,onder
de leiding des Heiligen Geestes zalving en diepte, harmonie _
@11 evenwicht zorgvuldig gepaard blijven, ten einde het geloof ‘.
der Gereformeerde Kerk in handel en wandel der studenten j
aan de onderscheidene faculteiten en wederom door hun invloed E
‘ in de consciëntie der gemeente levendig en vruchtbaar zich
betoone, zoodat . . . de Nederlandsche Hervormde Kerk, door,
als in de dagen der Dordtsche vaderen, volle en ootmoedige §
hulde te brengen aan de genade van Jezus Christus, weder
aan het hoofd moge staan van de Kerken der Ohristenheid; en
het Gereformeerd volksgeloof - kenbaar, naar de eigenaardigheid
l der zoogenaamde Galvinistische en Pnriteinsche richting, in de ·
nauwgezetheid der vreeze Gods en in dc strenge veroordeeling
van al wat met de Heilige Schrift niet overeenkomt - op ,-
nieuw, gelijk in zoo menig hachelijk tijdsgewricht, de steun 1
blijke voor Kerk, Oranje en Vaderland."
Voortdurend bleef Enour met woord en daad zijne liefde
toonen voor de Vrije Universiteit. Ook toen hg in 1885 tegen- `
J woordig was bij de gedenkwaardige ure des gebeds, gehouden,
omdat de Nederduitsche Hervormde gemeente een kerkgebouw A
geweigerd had, in de Fransche kerk, aan den vooravond van
l de vijfde jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger
Onderwüs, en na afloop daarvan met de Kamerleden J. Soum-
, Mnnrmvivrncrc vAN DER OYE, vAN B1.mA1~mnr, G. H. vnu Dim g.
Hoor, een van de gastheeren was op de receptie, den vrienden
der Stichting aangeboden. Büzonder waren de voorstanders der
Vrije Universiteit verrast, als in 1891 de bijna 86 jarige
grijsaard zich op de jaarvergadering te Rotterdam deed zien; .
ook toen, herinnerende aan zijn verkeer metB1LnERD1JK, Gaornv _ _r
VAN Pmnsrnmm en DA Oosrn, er op wees hoe des laatsten 9
strijd eene der roepstemmen tot de Vrije Universiteit is geweest,
en met dank aan Dr. KUYPER, voor wat het Christelük Neder-
land hem op het gebied van Kerk, School en Staat is ver-
schuldigd, met leedwezen herdacht hoe ééne verwachting van
Gnonn ijdel is gebleken, als zouden op het terrein der school
t de vrienden de elders ontbrekende eenheid kunnen terugvinden.
Met ernst heeft Enour zich verzet tegen de in deze eeuw
zich openbarende neiging van het Staatsbestuur om zich te mengen