HomeElout van SoeterwoudePagina 31

JPEG (Deze pagina), 884.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

27 `
tv blükbaar niet zeer duidelük is ‘). ln dien geest sprak ook
Enourr, als hij bij de opening der Vrije Universiteit den 20sten
October 1880, namens een ,,veertigtal geloovigen, belijders der
Gereformeerde leer," met enkele anderen eene tonne gouds
ten bate dier Stichting bijeengebracht, aanbood, en geroepen
het woord te voeren, volgens den eenvoudigen man slechts een
_ § gevolg van zün ,,hoogen leeftijd", op dien leeftijd wijzende, zeide:
` ,,Daarachter is een lang, hoe dan ook nederig, verleden door-
. · gebracht naast uitnemende broederen in éénzelfden strijd. In dat
i ,,verleden" ligt eenigszins het ,,heden" dezer plechtigheid. Zij
j toch trekt de lijn door van pogingen, gedurende vijftig jaren
F in gehoorzaamheid aan Gods Woord beproefd, om de Nederland-
_ sche natie voor steeds toenemende ontkerstening te behoeden en
Q om den volksgeest te heiligen, ook door de drie vertakkingen
van het onderwijs te vestigen op een Ohristelijken grondslag.
,,Dit geschiedt thans voor de hoogere vertakking. Niet langer
wordt de ook daar den Ohristelüken grondslag bedreigende
brand dralende aangezien. Ter blussching wo1·dt een hoofdmid-
del aangegrepen, eeuwen achtereen gewettigd en proefhoudend
_ bevonden. Onlangs als zoodanig gerechtvaardigd door eene
Staatsrechtelijke en historische toetsing '), welke den schrijver,
bij de oude rechten, nieuwe rechten toevoegt op doctoraat, pro-
‘ fessoraat, rectoraat en op waardeering van zijn broederlijken zin."
De overhandiging van het kapitaal had volgens den spreker
plaats op dien dag, ook ,,opdat de verklaring luide worde ver-
nomen, dat de büeengebrachte penningen slechts dienstbaar
, worden gesteld voor een hooger onderwijs, uitsluitend gevestigd
I op den grondslag der Gereformeerde beginselen, of, gelijk onze
l vaderen het uitdrukten ,,op de reine leer." Met drie wenschen
besloot ELoUr zijn woord: ,,1°. dat het hart der enkelen en
voortreiïelijken, die bewust van eigen geloof en arbeid, deze
Stichting met weemoed aanzien, door den Heere geneigd worde
om, tellende hunne dagen, lettende op wat wacht en dreigt,
L _ uit, redeneeren tegen den weg der middelen? .... . de leemte is daar en
daar bestaat evenzeer eene plicht om daarin te voorzien, of al is het
, dan ook met een zwakke poging, praktisch daartegen te getuigen, als.
· werkelijk plaats gehad heeft met de bijzondere scholen der lm klasse. . .
Schrijft tegen Groningen en Leiden en Opzoorner zoo veel en zoo krachtig
gij wilt. Gij hebt den veldslag gewonnen en de vijand ten slotte behoudt
het slagveld. Hij voorziet de kerk van leeraren, de Synode van aclviseurs,
` de wetenschap van vaandragers. En wij blijven protesteeren, terwijl de
Vaderen lte»·v0rm0len." Brieven van im Gosrix, dl ll, bl. 75 en volg.
‘) >>S/rihxt genomen? Het recht tot universiteitsstichting staatsrech-
telijk en historisch getoetst door Dr. A. I{UYPER. *1880.
l
l
ll
il
l