HomeElout van SoeterwoudePagina 30

JPEG (Deze pagina), 841.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

26
de ontworpen wet dreigde voor de scholen met den Bijbel, en Lp
dat het volk meer e11 meer van Jezus Christus en alle nationale
traditiën vervreemden zou, ging Enootr, wiens rede naast de
andere te dezer zake betrekkelijke stukken voorkomt in het
Gedenkboek, door Fmmven bewerkt, aldus voort: ,,Is het dan
wonder, Sire! dat duizenden - voor wie die traditiën dierbaar
zgn, voor wie en voor wier kinderen, gelük Hij het in de meest j
bewogen tijden is bevonden voor Uwe en onze Vaderen, Christus ‘ ‘
is de eenige kracht ten goede, de eenige troost in leven en in l
sterven - door dat vooruitzicht in het diepste der ziele geschokt,
eerbiedig U. M. vragen: ,,Zal dat goed voor Uw Land en Volk,
zal dat goed voor de nationale toekomst, zal dat goed voor «
God wezen? `
,,Is het wonder, dat zij U. M. smeeken: ,,Plaats, Sire! onder i
zulke voordracht Uwe Koninklijke handteekening nooit!"" i
Deze bede bleef onverhoord. De Koning bekrachtigde de
wet, van welke daad Z. M. bijzondere mededeeling aan
ELOUT deed toekomen. Langs anderen weg, en nadat eerst
de wet van 1878 als een prikkel tot het oprichten van
Christelijke scholen had gewerkt, zou aan het smeekschrift
worden voldaan, toen het elf _jaar daarna aan den laatsten E
Oranjevorst, die reeds in 1856 hulp had willen bieden, nog
gegeven werd zijne handteekening onder eene wet te plaatsen, Y
die den druk van het Christelük onderwijs aanmerkelijk zou
verlichten.
Ook het Christelijk hooger onderwijs deelde in Ei.oUtr’s warme
liefde, en geen wonder bg deu man, die in de kringen van
het Ré/mail had geleefd. Immers kwam daar, wellicht mede ä
wijl die opwekking zich niet het minst onder hooger stand l
openbaarde, de vraag naar geloovige wetenschap telkens op `
den voorgrond, en, gelük de Vrüe Universiteit is de herleving
op breeder schaal van het Seminarie, vóór 40 jaar in de
hoofdstad opgericht, zoo treft het wel dat velen zich tegenover
die Hoogeschool op eenen afstand houden, juist wegens gewaande
verwantschap met het Róueil, welks historie en beteekenis hun

Ca
‘) In een’ brief van DA COSTA aan MACKAY, en bestemd voor den '
Haagschen Broederkring, dd. 15 Febr. *1852, leest men: »Gij vraagt . l
(een derde punt) is er sympathie voor een gereformeerd Seminarie, om
er voor te bidden, te strgden, te betalen'? Helaas! antwoord ik u vol-
mondig, zoo ver mijne ondervinding gaat; Neen! maar dit neen! is juist
een zeer groot gebrek bij de tegenwoordige opwekking. Dit neenlmaakt l
onze klachten en protesten, tegen de valsche leer opde prerlikstoelen, krach-
teloos en zonder duurzaam elfekt! .... lk weet, ook buiten en boven het aca-
demisch onderwijs heeft de Heer groote dingen gedaan. Doch mogen wij daar-
l
V
l
il
E
l