HomeElout van SoeterwoudePagina 28

JPEG (Deze pagina), 888.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

24
hunne kinderen van het bezoeken der openbare volksschool, ,4;
uit hoofde van godsdienstige bezwaren der ouders worden terug-
gehouden, wordt door Ons, in overeenstemming met de bepalingen i
dezer wet, bij besluit geregeld." Enontr herinnerde bij deze ge-
I legenheid aan wat Mr. VAN nm: Bnneennn, korte dagen vóór
hg als Minister optrad, als de roeping voor de openbare volks-
school in Nederland aldus had voorgesteld :‘ _=
,,Het Christelijk beginsel (en dat is alléén het Evangelie) op '
de school, is niet alleen geroepen, om daar ¢·e_qtsl¢s‘eelcs, door
bekendmaking met de groote feiten der verlossing van zonde,
den grondslag te leggen eener waarlijk zeclelqjlce opvoeding van
den jeugdigen mensch; maar, misschien uit hoofde van zijne
` tegenwoordigheid cláár, in het schoolvertrek, bij het onder-
wüzen en leeren van menschelijke wetenschap, nog veel meer,
om dat onderwijs zelven te verlossen van de leugen, den schijn,
de waanwijsheid, het merhcmlsch wezen, die aan alle werkzaam-
heid, niet geheiligd door de waarheid, kleven, en die alleen
vlieden voor het hongeren en dorsten naar waarheid en ge-
regtigheid in alles, waarvoor het Evangelie van Christus, die
zelf de weg, de waarheid en het leven is, verzadiging belooft
en schenkt. En, -- voegde de Minister er bij - desniettemin zou
' thans het Nederlandsche volk, dat zout des Christendoms aan
het onderwijs, althans aan de openbare volksschool, willen
ontnemen en terugkeeren tot de eerste beginselen der wereld!"
Zoo kon, meende ELOUT, zijn amendement wellicht een middel
wezen ter verwerkelijking van wat de Minister nog zeer
kort vóór zijn zitting nemen in het Kabinet als eisch had ge- A
steld! VAN DER BRUGGHEN antwoordde, en geen wonder wellicht,
tamelük korzelig. Men ,,kan mij niet sommeren om telkens het
woord te voeren, wanneer men dat noodig acht." De Israëlieten
,,hebben regt om te komen op de gemengde openbare school",
maar Enoor bedoelde, zonder hun dat recht te ontnemen, hun
bovendien, opdat niet het recht der Christelijke natie zou wor-
' den prijs gegeven, het recht op afzonderlijke scholen te geven.
Eindelük achtte de Minister ,,eene opleiding tot Christelüke
deugdbetrachting" niet onmogelgk, zonder de Israëlieten te erge- l
ren; ja, verklaarde hg den 10‘l@¤ Juli, dat alle leerstellige en lg
dogmatische bestanddeelen, alles met één woord, wat tot het
begrip des Christendoms, van zijne waarheden, van zijne feiten,
van zijne geschiedenis behoort, van de gemengde school verwij-
' derd moet blüven." Maar in 1856 had de Minister gesproken
van ,,bekendmaking met de groote feiten der verlossing van
zonde", en dat juist als grondslag ,,eener waarlijk zeclelvylve op-
voeding" op school.
Het amendement, hoezeer de gedachte er van reeds te voren be-
l