HomeElout van SoeterwoudePagina 22

JPEG (Deze pagina), 892.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

I
· I
18
‘ der Gemeente rustte. Hoezeer de Gemeente recht heeft, zoo wordt M
betoogd, om ophefüng van het Synodaal beheer te verlangen,
en er ,,eene betere, met het wezen der Kerk overeenkomstige l
Q Kerkinrigting" moet zijn, zoo zal men zich nochtans tegen j
tijdelijke handhaving van de Synode niet verzetten, maar in- P
middels dient ,,met des te meer nadruk tegen haar strekking .
naar kerkoverheersching te worden geprotesteerd? (bl. 79) Op j
vereenigde werking der geloovigen wordt aangedrongen. Ook .
in verband met de verhouding van de Kerk tot den Staat. ,,Zoo ­
de Hervormde Kerk niet bg voorkeur wordt beschermd, ze ¤;
moet ook niet bij voorkeur onder Staatsinvloed worden gebragt;
en zoo er voorheen banden van wederzijdsche genegenheid en
ondersteuning hebben bestaan, dit is geen reden om, bij het
verbreken daarvan, de Hervormde Kerk, bij eene soort van
gunstige uitzondering, aan ketens te leggen. De Grondwet
‘ geldt ook voor ons." (bl. 88) Wat de Formulieren betreft, j
achtten zü zich ,,geroepen en ten duurste verpligt telkens op l
den voorgrond te stellen dat ze regtens bestaan, dat ze zijn en
I blijven, niet een geloofsregel, dat zij verre! maar de regel van
I prediking en onderwüs voor de Nederlandsche Hervormde Kerk;
_ niet slechts wat sommige, maar wat alle geloofswaarheden be-
' treft." (bl. 89)
j De rechtmatigheid van de klachten van Adressanten omtrent f·
j het kontrast van Synodale verklaring en Synodalepraktyk werd
j door iedereen gevoeld en door zeer velen openlijk erkend. De j
Z ‘ Synode scheen aol terrntnos non logat gebracht. De verwachting
_ was gespannen omtrent het Wat nu? Totdat DA Oosm, door I
de ontijdige uitgaaf van zijne Relcenschap van gevoelens, weinige j
, dagen eer de Synode van 1843 büeenkwam, de kerkelijke phalanx j
verbrak, gelijk Blxneee verklaarde, en aan de Synode tegenover ­.
( de vrienden gewonnen spel gaf l). {
. I
‘) DA Gosra had reeds in 4841 gewild van de Synode te vragen
handhaving, »niet zoo zeer der formulieren van eenheid, als wel van
de kenmerkende waarheden onzer Geref Kerk ;" en gaf daartoe een F
viertal punten aan. Dit vond bij de vrienden gegrond bezwaar. Hoezeer i`
hunne bedoeling niet was ook feitelülc, in den verwarden toestand, Q
volledige onderwerping aan de Formulieren te eischen, moest toch eerst .5
worden uitgemaakt, dat zij rechtens in alles waren de regel van predi­ "•
king en onderwijs. Zoo had men een uitgangspunt. Daarover liep de
strijd. Bij DA Cos’1‘A was misverstand. VAN HOGENDORP wees er op, ‘j
dat men, door een Adres als DA COSTA wilde, afstand deed van een ,,
groot deel van zijn goed recht. VAN DER KEMP schreef: »Men dringe gil
aan op de handhaving van onze geheele geloofsbelijdenis, (zoo als zij
daar ligt in onze drie Formulieren van eenheid), of men zwijge liever 1
I
gj
wil