HomeElout van SoeterwoudePagina 20

JPEG (Deze pagina), 855.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

i l
l
16 ,
menteel zijn beschouwd." Deze opvatting was echter onveree- ,,
nigbaar met de gevoelens, door sommige leden der Synode bij
monde of in geschrifte ontwikkeld, bij name door den Hoogleeraar E
Horsrnnrz nn Gnoor; ja, onvereenigbaar ook met de houding i
der Synode, gedurende eene reeks van jaren, tegenover de
aanranding van al hetgeen de Kerk steeds als haar dierbaarste
kleinood had gewaardeerd. Men had daarom recht ,,eene
duidelijke en stellige verklaring te verlangen waarbij, door f
aanneming der Formulieren op een onbekrompen, doch tevens
ondubbelzinnige wijs, datgene, als leiddraad van prediking en l
onderwijs, wordt erkend wat de Nederlandsche Hervormde Kerk
ten allen tijde als wezen en hoofdzaak der Hervormde en
Christelijke leer aangemerkt heeft." Voorts werd gevraagd: p
1**. openlijke afkeuring van wat daarmede in prediking of
onderwijs in tegenspraak was, en bepaaldelijk eene stellige ver- H
klaring, dat de leer, welke door drie hoogleeraren in het tijd- [
schrift 'Waarheid in liefde, het bekende orgaan der Groninger ‘·
richting, voorgedragen werd, strijdig was met de belijdenis der L
Hervormde Kerk en de zaligmakende leer der Heilige Schrift; {
2*. protest tegen de bestaande verordeningen op het Onderwijs,
als niet vereenigbaar met eene Christelijke opvoeding naar de _
leer der Nederlandsche Hervormde Kerk; 3**. aanvankelijke
revisie der kerkelijke reglementen, ter handhaving eener r
Christelijke kerktucht, in leer en wandel, en ter voorbereiding
eener Kerkvertegenwoordigende Synode, o. a. door herstel van ’
het ambt der Ouderlingen naar Gods W001‘d 1). Gelijk zich °
begrijpen laat, vond dit Adres bij de Synode weinig weerklank, ,
en achtte zij het geraden, in stee van ,,het wezen en de hoofd-
‘) Over het Adres van 1849. leest men in GROEN’s Ned. Ged., dl IV,
bl. 260: »Het kwam mij voor dat de Synode bij haar eigen woorden
behoorde te worden gevat, ter voortzetting van het met Ds. MOORREES
c. s. aangevangen gesprek. j
>>Hand/taving der Formulieren was door duizende leden der Hervormde ~
Gemeente gevraagd. {
>>Niet in alles; in hoofdzaak en wezen, was het antwoord. «
»Uitnemend! doch in welken zin? ·
»Uitnemend! doch hoe komt deze geruststellende verklaring met de ? ;
grenzenlooze leervrgheid, waarvan we bij toeneming getuigen zijn,
overeen? ,
>>Wox·dt de Kerk niet reeds, in plaats van eonfessioneel, enkel regle- ? ,
mentair 9 . 1
»Wetenschappeli_jk disputeercollegie, met alle geloofseenheid ter zij'!
»Zoo ja, dan wordt uw conciliatoir hoofdzaak en wezen een toverspreuk, _ _
waarmee men de goe Gemeente, tot dat de vijand meester van het terrein j ‘
is, in slaap wiegt." - Zie ook bl. 266 en volgg. i,

gl
L