HomeElout van SoeterwoudePagina 19

JPEG (Deze pagina), 819.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

l
l 15
vkn Pnmsrnnnn de rede hield, in druk gegeven onde1· den
‘ titel: La Nationalité religieuse en rapport avec la Hollande et
lhgllliance Evangélzïqae. Ook ging jaren lang van ELOUT de
regeling van de week der gebeden te ’s Hage uit. Met eenige vrienden,
waaronder Cnrnnosn, Hnnnmive, nn Lrnrnn, richtte hg de Neder-
landsch Evangelische Protestantsche Vereeniging op, die ten
· doel had om op den grondslag der Alliantie Gods Woord te
‘, verbreiden onder ons volk. Wegens verandering der Statuten
j onttrok hij zich later aan de Vereeniging, hoezee1· hij haren
arbeid nog met liefde bleef gadeslaan.
j Ook aan den kerkelijken strüd nam ELOUT deel met ernst.
_ Hij doorzag het onrecht, in het opleggen van de Synodale
, organisatie door Koning Willem I aan de Gereformeerde Kerken
` aangedaan; hij gevoelde, hoe die organisatie streed met de
_ Gereformeerde belijdenis; hij verzette zich tegen de vervolging
,’ der Afgescheidenen, en was een van de ,,zeven Haagsche heeren"'),
die zich in 1842 met een Adres tot de Synode wendden 2), en
A in 1843 hun woord: Aan de Hervormde Gemeente in Nederland S)
‘ deden uitgaan.
In het jaar 1841 hadden Ds. Moonnnns 811 anderen een Adres
_ aan de Synode gericht, waarin gevraagd werd handhaving van
Q de Formulieren van Eenigheid, herstel van het oude formulier
t van onderteekening voor aankomende Leeraars, en herziening
der kerkelijke reglementen en verordeningen, ten einde die in
overeenstemming te brengen met Gods Woord en de Dordtsche
Kerken­orde. In het over dit Adres uitgebracht, en door de
li Synode bekrachtigd rapport, komt de later zoo vaak gebezigde
l uitdrukking voor van ,,het wezen en de hoofdzaak" der He1·­
` vormde Belijdenis, waarmee de Leeraars hadden in te stemmen ‘*).
' Aan die woorden zich vastknoopende, verklaren de ,,zeven
Haagsche heeren", zich noemende ,,leden van de Nederlandsche
j Hervormde Kerk en tevens van het Kerkgenootschap, gelijk dit
z in 1816 opgerigt is", in hun Adres van het volgende jaar,
· dat zij in de voormelde betuiging van de Synode zouden
berusten, zoo daarmee bedoeld werd het handhaven van ,,die
r waarheden welken door de Opstellers der Formulieren en door
M de Nederlandsche Hervormde Kerk ten allen tijde als funda-
I
ë ‘) Het zevental bestond uit D. vtm Hoemvoonp, M. B. H. W. Gmvmïs,
A. CAPAnosE, GROEN VAN Pninsrnnnn, Enonr, J. A. Smcnnnoncia (die
ook eerst onlangs overleed), en C. M. vAN DER KEMP.
l ‘) Van dit Adres verscheen nog in #1854 een derde druk bij Kmimk
' en Zoon te Utrecht. Zie daarover Brieven v. Wormser, dl. II, bl. 93.
j ") In het licht gegeven te Leiden bij S. en J, Luonrmns.
j ") Hancld. v. cl. Synode, a° 1841, bl. 132.
i