HomeElout van SoeterwoudePagina 18

JPEG (Deze pagina), 839.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

l
14
de behandeling daarvan menig punt, eerbaarheid en zedelijk- Z
heid betreffende, worde onderzocht en, zoo ik hope, gewijzigd? ')
En, zooals hij den 14***** Januari 1886 in de Eerste Kamer mede-
deelde, had hij nog in Augustus des voorgaanden jaars aan
den Minister van Binnenlandsche Zaken mondeling en aan den
Minister van Justitie schriftelijk de vraag in overweging gege- j,
ven, of de bekende Pall Mall­onthullingen geene aanleiding ' jï
zonden geven, ,,om over te gaan tot het aanvullen van leemten ‘
in het Wetboek van Strafrecht; tot scherper toezicht op de j
prostitutie en tot wijziging in de sanitaire verordeningen" 2).
Enonr heeft meegeleefd ook in de machtige beweging van l
het Révcil, waarvan hij met Grnonx vnu Pamsrnann en anderen ­
den gereforineerden vleugel vormde. Q
In bijzondere mate had de Evangelische Alliantie de liefde
van zijn hart. Namens haar reisde hij in het najaar van 1852 ,
met acht gedeputeerden van andere landen naar Florence, om ij
de invrijheidstelling van Francesco en Rosa Madiai te bewerken, .
welke echtgenooten om des geloofs wille in den kerker zuchtten. S
Na Parijs te hebben aangedaan, waar door den Minister van
Buitenlandsche Zaken Dnoum nn 1.’Hurs, de oiiicieuse medewer-
king van Frankrijk werd verkregen, mocht het doel der reis volledig ·
worden be1·eikt, waarop Enoutr later met blijdschap wees als .
wonderbare verhooring des gebeds “). Nog werd Enour uit `
Nederland afgevaardigd naar de algemeene bijeenkomsten der
Alliantie te Londen en Parüs; voorts naar de Presbyteriale Con- .
ferentie te Edinburgh, en nam hij deel aan de samenkomsten ,l
der Alliantie in 1867 te Amsterdam gehouden, waar Gnonn j
‘) Handel., 1879/80, bl, 401.
2) Handel., 1885/86, bl. 175.
”) Over deze zending, waartoe ook behoorden voor Zwitserland Graaf
A. ne Sr. Gnoncis en voor Duitschland Graaf ALBERT voN POURTALES, j
zie mende belangrijke mededeelingen in de Neclerlemder n°. 728, 729, g
741, 746, 748, 762 en 765. Van De LIEFDE heeft men een Klacht- en ·
J uiclztoon over de echtgenoolen Francesco en Rosa Madiai, uitgeg. in 1853. [
Ook had de Haagsche Synode zich in deze zaak gemengd en een V
adres om religie­vrijheid aan de Toscaansche Regeering gezonden.
Woamsien wees toen er op, hoe dezelfde Synode in 1835 aan de Neder- ·»
landsche Regeering verzochl had een krachtige aanschrijving uit te Q
vaardigen aan de officieren en ambtenaren van Justitie, »ten einde, ,
ook zonder afwachting van eenige Contraventie tegen de bestaande ‘
wetten, met allen ijver werkzaam te zijn ter handhaving der artikelen
291 tot 294 van het Strafwetboek voor dit Koningrijk". Dit verzoek nu ,
bestond nog in volle kracht. Zoo liep zij gevaar, dat de Regeering van L
Toscane haar toevoegde: »Gi_j die eenen anderen leert, leert gij uzelven j
niet ?" Rom. II:21. Zie de Nederlcmcler n". 748; B1·ievenz·rm. l/Vormser,
dl. I, bl. 295; Het Reglement van ’52, bl. 376 noot 2.
è
iii
ë