HomeElout van SoeterwoudePagina 17

JPEG (Deze pagina), 870.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

<
13
5 Enoor aan den Koninklgken disch verscheen, hem op edelmoe­
l dige wijze, gelgk ook deze Koning dit zoo uitnemend kon doen,
dank heeft gezegd.
i De vele voortreffelijke hoedanigheden, aan dezen man ge-
schonken, werden verbonden en geheiligd door een oprecht en
innig geloof, dagelijks gekweekt in eene ure van afzondering
N en gebed, vruchtbaar in goede werken, zich uitende op even
ernstige als liefelgke wijze. ELOUT beleed den Naam des Heeren
1 met besliste trouw. Het Koninkrgk Gods was hem niet iets
bgkomstigs, maar het middenpunt van zgn geheele leven en
"’ het voorwerp zgner hoogste belangstelling. Treffend teekende
l hem ook in dit opzicht Dr. Köenn in de Christotlzerjee van het
nl jaar 1884, als hg van Enonr schreef: ,,der Mann dort mit dem
J klugen Gresioht, mit der bestimmten Sprache des Juristen, mit
l der leisen Stimme des Hofmannes, erinnert daran wie seine
I Freunde Vmnr und Anonr Monon - er hat sie Beide am
; Genfer See kennen gelernt - zu wa1·11en piiegten, man solle
! nicht durch halbe Huldigungen den Herrn weg complimen-
j tiren. Anbetung wolle der König der Wah1·heit, nicht Oom-
plimente."
Niet het minst was Engeland hem lief om het vele, dat aan
i de overzijde van het Kanaal voor de komst van Gods Konink-
_ rgk, en met name voor de zending, wordt gedaan, wier ont-
‘ wikkeling hij met groote belangstelling tot het laatst zijns
? levens bleef gadeslaan. Op reinheid in woord en wandel was
mede ELouT’s blik voortdurend gericht; met ernst waarschuwde
V hg zijn jeugdige vrienden alle onkuischheid te vlieden. Nog
den 3*lGH December 1879 besprak hg deze aangelegenheid in
de Tweede Kamer, en deed hg een beroep op het bekende
v zedelgkheidsgevoel van den Minister Monnnnnnn, ,,opdat hg niet
talme ook op dit gebied werkzaam te zgn en met zgne ambt-
genooten van Oorlog, Marine en Buitenlandsche Zaken te be-
jj spreken wat in deze kan geclacm en gelaten worden, en te zorgen
j dat nietk het kwade worde geduld en gewettigd om schgnbaar
:. ` grooter waad te voorkomen."
Verwgzende naar het proefschrift van Dr. W. van DEN
4 Binnen, ging de spreker aldus voort: ,,In een belangrijk geschrift
, van een onzer voor het vaderland veel belovende mannen lees
¤, ik, dat professor Monnnmunn hem, bg de bestrijding der prosti-
tutie, door zgne sympathie heeft aangemoedigd en gesterkt;
j evenals ook professor Rosnnsrnnv dit op uitnemende wijze gedaan
lv heeft. Ik roep daarom met vertrouwen des Ministers kunde en
‘ ijver in. Niet alleen echter ten opzigte van de maatregelen in dit
¥ geschrift bedoeld, waarin ik nu liever niet verder treden zal,
g maar ook met het oog op het Strafwetboek, opdat ook nog bg
jx
i