HomeElout van SoeterwoudePagina 16

JPEG (Deze pagina), 884.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

‘ l
l
I
12 l
waardeerend en zacht. Hooge eischen stellende aan zich zelf,
was hij mild in lof ook voor het gebrekkig pogen van anderen. l
Etoutr was Nederlander in den vollen zin des woords. Hoezeer ,
hg met verschillende vreemde nationaliteiten betrekkingen onder- l
, hield, verloor hü toch den nationalen stempel niet, en leefde in hem
een echt Hollandsche zin voor burgervrijheid en zelfbestuur. In-
‘ nige liefde woonde in zün hart voor het Stamhuis van Oranje. mj
Met dankbaarheid wees hij er op, hoe hij drie Koningen uit li
dat Huis had mogen dienen, en ook persoonlijk kennen. Toch l
ontaardde zijne gehechtheid, evenals bg Gaomv van Pmnsrnann, ,
nooit in een on-Nederlandsch royalisme, 611 heeft hij zelfs niet "’
geschroomd in eene ernstige aangelegenheid met anderen onzen ·
laatstgestorven Koning te verzoeken een beraamd plan niet ten ei
uitvoer te brengen, voor welken stap de Koning, die aanvanke- '
lük daarover zeer verstoord was, later, 3 Augustus 1878, op
den dag van de aanbieding van het Volkspetionnement, toen ·
iïwqw l
gij U bij magte om te regeren? nader met MAZeRlN te beantwoorden:
peu quancl je me considère, un peu quand je me compare .... of in l
, het Hollandsch: geenszins wanneer ik op mij zelven zie, eenigzins wanneer
ik mij vergelijk, allezins als ik het doe met de hulpe Gods. Maar dan
moet de vraag zijn, wat regeren is. Is dit het zamenbrengen Väll een l
aantal mannen, niet van gelijken zin en inzigten, maar voor een tijd _
gelijk handelende, die dan met stemmen overmagt de natie regeren, -
, niet gelijk zij is in hare historie en in haar geloof, maar volgens theorien ;
die zij zich scheppen; en dan ten koste der natie een theoretisch kleed
te doen vervaardigen en opdringen, en als dit een deel der natie niet ­
` past en dat deel regt vraagt, dan met het woord: non p0ssumus"-dit
had de Heer MEES gezegd tegenover der antirevolutionairen wensch op
schoolgebied - »dat deel der natie aan zich zelve over te laten'? Dan
l zeggen wij: zulk regeren mogen en vermogen. wij niet. ,
»Is regeren een Staats-alvermogen, waarbij alles van den Staat l
uitgaat, waarbij onverpligt de millioenen worden gebruikt, welke moesten 2
worden geëiseht van het particulier initiatief, millioenen nu aangewend l
tot noodlottige speculatien, - dan zeg ik: zulk regeeren zoeken wij niet.
»ls eindelijk regeren niet vertooning als Achilles uit zijne tent te
treden om dan op Ikarusvleugelen het beloofde land te bereiken, maar
halver weegs, of zoo als de Dante het uitdrukt: nel mezzo del eamin” in jg
una selve' oscura," neder te vallen, gebroken en verdeeld (het is het
woord van den geachten afgevaardigde uit Dordreclit) en slechts te worden .
opgerigt door de welwillende handreiking van een prineipielen tegen- s
stander, zoodat niet gij zijn basis maar hij uw basis, althans voor een tijd, l
blijft, - dan zegik : zulk regeren willen wij niet" (Hcmdd., 1879/80, bl. 357)
, De liberale partij, wier onvermogen om te regeeren telkens, immers ,1
ook in de laatstverloopen jaren, bleek, zich, zelfs waar zij de hulp van E
VAN LYNDEN vlxiv SANDENBURG als Kabinets-formateur moest aanvaarden, ,
nog verhelfende, dat juist zij alleen tot regeeren bekwaam was ! Wel had `
zij verdiend dus in haar armoe te worden ten toon gesteld. 2
l
lx
l:

l
&