HomeElout van SoeterwoudePagina 15

JPEG (Deze pagina), 841.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

11
‘· St. GEORGE ‘), FREDERIK en DIRK VAN HOGENDORP, A. lv[ACKAY
` VAN OPHEMERT, GROEN VAN PRINSTERER, CAPADosE, DA COSTA, DE
CLERCQ, G. J. BRUCE, E. TER IKUYLE, J. VAN LooN, W. BoREEL
vAN HOGELANDEN, R. BoREEL, SCHIMMELPENNIYCK VAN DER OYE
VAN DE PoL, EUGENE VAN BYLANDT, CARL DE CONSTANT REBECQUE,
ERNST VAN BYLANDT, ALBERT DE POURTALBS, ADoL1e>H Vox BEER-
J, EDWAHLEN.
" GROEN VAN PRINSTERER leerde hü aan de Akademie kennen,
j waar deze in 1822, toen oud­student, hem, zoo deelde ELOUT
i mede, ,,aankomeling aan Leiden’s Hoogeschool de vriendschaps­
#9 hand reikte en mg opnam in het letterkundig collegie, waarin
hij voorzat" enz. 2).
l De vriendschapsband, later geheiligd door gemeenschappelük
j belüden van denzeltden Heiland, bleef bewaard, totdat hg brak
in GROEN’S dood.
v Een liefelijk getuigenis van deze betrekking was zoowel het
woord, door ELoUT den 23sten Mei 1876 bij het graf van zünen
Vriend gesproken, als wat hij onde1· den titel: Enkele herinnerin-
4 gen uit Mr. Groen van Prlnsterez·’s laatste dagen, bij de samen-
. stelling waarvan ik de onderscheiding genoot den in het gezicht
zoo verzwakten man de behulpzame hand, of beter het helpende
V oog, te mogen bieden, in 1885 deed toekomen aan hen, die hem
op zijn 80sten geboortedag hadden verrast met het eigenaardige,
j bij monde van Mr. LKEUCHENIUS hem aangeboden, geschenk van
Q eene sierlijke cassette, waarin zich 1925 handteekeningen bevon-
‘ den, achter welke toepasselijke bijschriften en teksten.
Q ELOUT VAN SOETERXVOUDE was een man van veelomvattende
E kennis, rijke ervaring, eenvoudig van hart en nederig van geest;
g zich kenmerkende door zeer fijne beschaving cn bij uitstek
· hoffelijke vormen. Hij kon met behoud van den goeden toon
groote scherpheid leggen in zijn woord, - ik herinner slechts
aan de hierboven gegeven aanhaling uit zijne redc van 20 Juni
j 1857 3), - maar bij voorkeur was het ook voor den tegenstander
‘) Van dezen voortreffelijken man gaf eene levensbeschrijving A. de
{_ Mestral, Une vie bien employee. ALEXANDRE DE St. GEORGE. Ook vindtmen
_ van hem met hooge waardeering gesproken in Groen’s Neal. Gedachten,
l dl. Il, bl. 143 en 152.
’) BQ het graf van Mr. Groen van Prinstercn, bl. 8.
3) Treffend was ook het bescheid aan den Heer MEES, als deze.
tegenover ELOUT’s. bestrijding van de houding des Heeren vAN LYNDHN
E bij de formatie van het Kabinet van 1879, den Minister in bescherming
nemende, had opgemerkt, dat de antirevolutionairen tot regeeren onbe-
kwaam schenen, en zich in de praktijk wel moesten voegen bij de
~ liberalen. Het zij inü vergund - dus zeide ELOUT in zijne reeds hier-
£ boven aangehaalde rede van 28 November 1879 ­ »die vraag: »gevoelt
.l
i