HomeElout van SoeterwoudePagina 14

JPEG (Deze pagina), 849.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

, x
10
het omdat ook mgne ure nadert? ­- ik sta hier niet treurende "
bg het aan de aarde toevertrouwen van het stoifelgk omhulsel i
dezes v0ortreifelgken." ') En waarlgk, Wie ELOUT7S niet groote
gestalte en tenger voorkomen toen zag, zou niet hebben ver-
moed, dat daarna zgn levensavond met nog ruim 17jaar zoude
worden verlengd. Eene zeldzame verrassing was het dan ook,
voor de antirevolutionaire partg niet het minst, toen in het 4,
gedenkwaardige jaar 1879, als KEUCHENIUS, uit Indië terug- A
gekomen, met DE Savonnrn Lonimuv en vkn DER Hoor van j
SLOCHTEREN, in de Tweede Kamer zitting erlangde, ELOUT, r 1
wiens optreden ter aanbieding van het Volkspetitionnement ii
deu 3"°** Augustus 1878 op het Loo zoo buitengewonen indruk
had gemaakt, zich bereid toonde den door het overlijden van H
JHR. MR. vnn DEN BERCH vnn HEEDISTEDE opengevallen Kamer- .
zetel voor het district Leiden in te nemen. Toch verklaarde hg
aanstonds, dat zgn lidmaatschap niet van langen duur zou «
wezen, en zoo nam hg dan ook nog in hetzelfde jaar, den
20****** December 1879, zgn ontslag, maar om zes jaar later,
op tachtigjarigen leeftijd, als hg bovendien na zeer pijnlijke é
krankheid het eene oog verloren had, en het andere hem slechts 7
zeer gebrekkigen dienst bewees, nog eenmaal op het parlementaire
erf terug te keeren, door de Staten van Utrecht tot lid der j
Eerste Kamer zgnde gekozen, in welk college hg nog twee jaar
zgne plaats behield, en door verschillende redevoeringen, -­- j
getuige o. a. die van meer dan 5 kolommen in het Bqjblacl, i
welke hg den 8****** Augustus 1887 over het lager onderwgs _f
hield, - deed uitblinken zgne groote helderheid van geest, 4
zgn onverzwakt geheugen, en bovenal de volle belijdenis van ?
j den Naam des Heeren, aan wiens Woord heerschappij toekomt i
ook op staatkundig terrein. ’
Tweemaal was ELoU·r gehuwd. Den 14"°'* October 1835 trad
. hg in den echt met ELISABETH HENRIETTE, dochter van den
Kolonel­Kamerheer Graaf GABRIEL DE Sr. GEORGE, welke met j
uitnemende en geheiligde hoedanigheden begaafde vrouw reeds g
20 Maart 1837 door den Heere in zgne heerlijkheid werd op-
genomen. Ten tweeden male huwde hg, 25 April 1845, WiL-
HELMINA LOUISE, dochter van Jonkheer WILLEM VAN Loon,
Ridder N. L. O., lid der Ridderschap en Staten van Holland, _
uit welken echt hem vgf dochters werden geboren en twee
zonen, waarvan de jongste in 1883 op Batjan overleed.
Buiten zgn gezin had Enoucr nog een kring van uitnemende p
vrienden, waartoe behoorden zgn geliefde zwager ALEXANDER DE
T ‘) Bg het Graf vtm Mr. Groen vom, Prinstercr, bl. 7.
ri