HomeElout van SoeterwoudePagina 10

JPEG (Deze pagina), 904.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 30.49 MB

I
Jos1NA VAN EIJBERGEN, wier echt met negen kinderen: vijf
zonen en vier dochters, was gezegend. °
Het geslacht ELou·r is van Franschen oorsprong. In het begin i _
der 16de eeuw vestigde zich LIEVEN JzN. nn HELLAUT te Gent,
wiens vader, jongere zoon van den sedert 1360 in Anjou ge-
vestigden tak der in Bretagne en Normandië tehuis behoorende
familie, tijdens het verblijf der Fransche t1·oepen in Vlaanderen, ,
een huwelijk met ANNA Gom‘HALs van Gent had gesloten. De T
naam van het geslacht werd afwisselend Hellaut, Helot, Heliot,
somtijds ook zonder H gespeld, en bleef lang met de dubbele j
letter L geschreven; later echter is de tweede L en ook de H
weggevallen. LIEVEN7S zoon GHEROLF overleed in 1595. Diens ,
zoon, FRANQOIS, te Gent geboren, bij wien het zaad der Her- ,
vorming reeds vroeg diepe wortelen had geschoten, werd door
de verovering van Gent genoodzaakt naar Holland te vluchten. '
Hij zette zich te Haarlem nede1·, waar zijne afstammelingen s.
woonachtig bleven, totdat in 1811 de Minister ELoUr, ten einde
Napoleontische aanstelling in de 1·egeering te ontgaan, zich in
de residentie vestigde.
Eene uitnemende opleiding viel den jongen ELOUT ten deel. U ·
Zijne moeder, die in 1853 in hoogen ouderdom overleed, was
eene voortreifelüke vrouw, godvreezend , zachtmoedig en nederig, A
die bg herhaalde afwezigheid van haren echtgenoot met waardig- i
heid aan het hoofd van haar talrijk gezin stond. Van zünen ;‘
verdienstelüken vader, wiens laatste woord: ,,J a, genade alleen !" i
den zoon zoo dierbaar was; wiens belangstelling in de overzeesche al
gewesten op den overledene overging; en wiens nagedachtenis g
hij eerde door de uitgave van vier bundels Büdragen uit de ‘
nagelaten papieren van wiylen den Minister van Staat Enonr, - T
getuigde hg nog 8 Augustus 1887 in de Eerste Kamer, zeggende:
,,l¢Iet een beperkt vermogen en met een zeer talrijk gezin heeft hg I
alles op züde weten te zetten wat hem zou kunnen beletten p
zijne beginselen als 8611 eerlijk man op te volgen." Reeds bij l
züne ouders, dus verklaarde Enonr later, leerde hg dien eenvoud !
en soberheid in huis en levenswijze, waarop hü altoos prijs
bleef stellen. Züne akademische vorming genoot hij aan de Hooge- ¤
school te Leiden, waar hij in aanraking kwam met BILDERDIJK, ,
den slechts 4 jaar ouderen G·noEN VAN PRINSTERER, en de lessen 4
bijwoonde 0. a. van de hoogleeraren Knmrnn, VAN ASSEN, TIJDEMAN
en VAN min PALM. Na reeds van jongs-af door de huiselijke p
omgeving met mannen van aanzien en talent in aanraking te zijn
geweest, leidde hem ook züne maatschappelijke loopbaan aan- g.
stonds in de hoogste kringen. In Februari 1828 werd hij met den
hoogsten lof tot doctor in de beide rechten bevorderd,en na eene ,
belangrijke reis reeds het volgende jaar tot Commies bij den Raad A
1