HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 7

JPEG (Deze pagina), 801.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

” ’ ”‘“"°‘“"ï'*"“‘"""""‘“‘**"·*‘**"“·*·"····"‘·-··‘··~·-·······­··~···~···­·­­·~·········-­·-­~­-­­-«-~.N ,......_,_
W `_·‘ `MmW`~`W"`“%”""“"‘w
j ï

E
i
5
*4 Ten einde ook voor oningewijden bevattelijk te zijn,
{lr zal in dit werkje het gebruik van wetenschappelijke
QT termen zooveel mogelijk vermeden, ensomrnige punten l
j vrij oppervlakkig behandeld worden. Waar het tot
f staving van sommige beweringen noodig mocht blijken,
zal het gevoelen van enkele bekende buitenlandsche
deskundigen van den laatsten tijd worden aangehaald;
E trouwens van vroegeren datum bestaan over dit onder- j
._ werp slechts zeer weinig literarische gegevens. `
g De eerste persoon, die zich van een wetenschappelijk
medisch standpunt met de schoolvraag heeft bezigge-
houden was F RANK, die in 1786 eene »school­hygiene"
j ontwierp, welke nog heden ten dage in menig opzicht
navolging verdient. Toch werd er weinig acht geslagen j
op zijne zoo verdienstelijke voorschriften. De geheele
zaak bleef bij het oude, totdat in de »Med. Zeitung «
1836" een heftig artikel van Lomansnn verscheen over
, de inrichting en de gevolgen van het schoolonderwijs.
Ofschoon zijne argumenten niet alle even juist waren,
­l en over het geheel niet veel waarde hadden, werden ­ t
de autoriteiten door dat geschrijf toch eens ernstig
li aangemaand om meer bepaaldelijk eenig toezicht op het
onderwijs te gaan houden. _
¤ Van toen af begon ook de literatuur over het onder- ‘
j werp belangrijk toe te nemen; en de Koning van
Pruisen erkende al spoedig dat de gymnastiek een t
j noodzakelijk deel uitmaakt van de opvoeding der jon- 5
x gens: hij deed die als een verplicht leervak in de =
j " scholen invoeren. l)
l 1) Volgens art. 2 onzer nieuwe wetgeving behoort de gymnastiek wel tot
‘ de vakken, waarin onderwijs kan worden gegeven, maar is zij niet verplich-
tend gesteld. Eveneens is zij geheel buitengesloten bij die vakken, welker
kennis volgens art. 5(ib, tot het bezit eener akte als hoo1`dondcrwijzer voert.
1
l