HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 6

JPEG (Deze pagina), 779.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

"*"’" « ~··*"*';““f'“’°
dit ï
l
l
l
4 ‘
rens ook maar eenigszins tot eene bevredigende oplos-
sing der schoolvraag te geraken.
’t Behoort evenwel niet uitsluitend tot de bevoegdheid, :
noch tot de macht eener ofticiëel benoemde Commissie,
om deze zaak in ’t reine te brengen. Integendeel! ,
Ieder, die maar op eenigerlei wijze met de school in
aanraking komt, en in staat is daarover een oordeel te
vellen, komt het recht toe, en _moet het als een plicht i
beschouwen, het zijne tot verbetering bij te brengen. ’·
De strekking van dit boekje is dan ook hoofdzakelijk
om zoowel geneeskundigen, als ouders, onderwijzers en
verdere belanghebbenden op te wekken tot eene kracht-
l dadige optreding in alle die zaken, welke, ten opzichte
der school, kunnen strekken tot het lichamelijke welzijn
onzer kinderen.
Als eene natuurwet kan men aannemen, dat de school-
jaren, die een zoo belangrijk gedeelte van ’s menschen
leeltijd innemen, het kinderlijke lichaam niet onaange­ ‘
tast zullen laten, evenmin als het onderwijs den geest
spoorloos voorbijgaat. l
Is de school echter, uit een staathuishoudkundig j
oogpunt beschouwd, ontegenzeggelijk een groote zegen g
voor het menschdom - voor zooverre het de ontwik- l
keling der verstandelijke vermogens betreft, -­ heeft zij
van den anderen kant dit belangrijke nadeel, dat er l
verschillende organische gebreken door kunnen ontstaan. j
Zonder te dezer plaatse ook maar eenigszins te willen
uitweiden over het groote nut van goed ingericht en I
verstandig toegepast schoolonderwijs, zullen wij ons in
het volgende uitsluitend bepalen tot eene beschouwing
van de meest belangrijke ziekelijke aandoeningen, die
ontstaan lcmmen - en dit ook werkelijk doen -- als M
een rechtstreeksch gevolg van het schoolgaan.
1
J