HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 51

JPEG (Deze pagina), 729.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

LE;

Q · 5/1
_ Vóór dien tijd worde slechts volgens de methode van
è Fnöem. onderwezen.
’·ä* ’l8°. De gewone bewaarscholen, zooals die thans zün
· ingericht, worden bij de wet afgeschaft.
19**. Ouders van gebrekkige of achterlijke kinderen
n worden aangemaand, een geneesheer te raadplegen,
‘ voordat tot schoolgaan besloten wordt.
20**. Bij het onderricht mogen geene twee, inspanning
j vorderende leervakken elkander opvolgen. Liefst na
is elk vak geve men eene pauze, en late men daarbij het
l schoolvertrek ontruimen.
21**. Men voere de gymnastiek als een verplicht leer-
vak in de meisjes- zoowel als in de jongensscholen in.
22**. Voor elk hoofd eener school worde verplichtend
. gesteld: kennis van de hoofdbeginselen der schoolhygi­
ene, en oppervlakkige kennis van de samenstelling
A, van het menschelijk lichaam.
23*. Bij eventuëele herziening der wet op de besmet-
telijke ziekten vulle men eenige leemten aan; sommige
bepalingen dier wet behooren ook te worden toegepast op
kinkhoest, besmettelijke oogziekten, schurft en hoofdzeer.
E 24**. Zoodra een bepaald, liefst niet procentisch te
T groot, aantal leerlingen eener school door eene epidemie
is aangetast, worde de school tijdelük gesloten en op
het zorgvuldigst gedesinfecteerd.
25**. Voor elke school worde een geneeskundige aan-
i i gesteld, die zich voortdurend op de hoogte moet hou-
i den van alle aangelegenheden, die de hygiene betref-
fen. Voorstellen tot verbetering worden door hem aan
j de schoolopzieners gedaan.
l ---2--
l