HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 5

JPEG (Deze pagina), 634.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

l.
_l
l
_ I N L E I D I N G. .
" _ In de maand Januari dezes jaars werd bij Koninklijk
besluit eene Commissie benoemd, om de regeering
‘ voor te lichten omtrent de - volgens art. 4 der wet
«.·'° van den 17 Aug. 1878, Staatsblad N°. 127 ­- vast te
j stellen regelen tot den bouw en de inrichting der lokalen,
j die voor lager onderwijs bestemd zijn.
X Het blijkt der regeering dus ernst te wezen, om I
_ spoedig belangrijke verbeteringen aan te brengen in den
{ . treurigen toestand, waarin bij ons te lande de school-
gebouwen nog altijd verkeeren; terwijl het te verwachten i
_ï is, dat de Commissie, die eenige bekende deskundigen
{ onder hare leden telt, in alle opzichten aan hare ver-
eerende opdracht zal weten te voldoen. Q
l Tot hare werkzaamheden behoort ook nog de bepaling 1
Q van het aantal kinderen, dat elke school hoogstens zal
­* mogen bevatten -- in verband tot alinea 5 van art. 24
der genoemde wet.
‘j Behalve dit ééne - trouwens zeer gewichtige punt,
zal er, uit een geneeskundig oogpunt, nog zeer veel
@{9 belangrijks besproken en bepaald moeten worden, alvo-‘
l l
lig wl