HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 49

JPEG (Deze pagina), 728.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

`F
49
te lichten. De opsomming dier punten geschiedt catego-
if risch, ten einde den lezer zoodoende een gemakkelijk
” overzicht van het geheel te geven.
_ ’l°. Elk reeds bestaand schoollokaal in het gansche
rijk worde door bevoegde commissiën hygiënisch onder-
zocht; de ongeschikte behooren, waar het mogelijk is,
verbeterd, of anders geheel ontruimd te worden.
2°. Bij het bouwen eener nieuwe school neme
__; men bü voorkeur een droog terrein, dat niet in de
nabijheid van moerassen noch van onzuiver water ge-
legen is.
3°. ls men in de keuze van het terrein beperkt dan
zorge men voor goede draineering, eene droge onder-
laag, deugdelijke fondamenten en uitstekend gebakken
steenen.
4°. Kelders, die eene vrije toetreding der lucht l
toelaten, moeten onder het gansche gebouw worden
" aangebracht.
I 5°. Men bestede buitengemeen veel zorg voor be-
hoorlijke ventilatie. De wijze waarop deze in te richten
is, moet voor elk gebouw afzonderlijk bepaald worden;
r _ men neme daarbij steeds in aanmerking, dat voor elk
kind per uur 60 kubieke meters versche lucht moet
worden aangevoerd. Door het openzetten van deuren
W en ramen kan men nu en dan de gebrekkige ventilatie
Ԥ verbeteren.
6°. Men bepale de vierkante ruimte, die elk school-
kind toekomt: deze bedraagt voor de kleineren minstens
één derde vierk. meter, wat voor de grooteren een
halve moet zijn.
7°. De schoolbanken en tafels moeten zeer doelmatig
zün ingericht; men neme daartoe het systeen van KUNzE
. * tot voorbeeld.
1