HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 48

JPEG (Deze pagina), 712.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

e `F
48
voeding te lijden, het wordt meestal bleek en heeft
donkere kringen onder de oogen; daarbij is de lijder
spoedig vermoeid, en gevoelt hij weinig lust tot spel, t
terwijl hij den omgang met zijne meer vroolijke, levens- _
lustige vriendjes vermijdt. In het verdere beloop lijdt
ook het bevattings-vermogen, en de gedachten dwalen
veelal van de behandelde onderwerpen af.
Het ondoelmatig ingericht zijn van privaten, waarvan
eenige kinderen te gelijk gebruik maken, zonder toe- __;
zicht van een onderwijzer, is de meest gelegenheid-
gevende oorzaak voor deze ziekte. Bovendien kunnen
slecht ingerichte schoolbanken, waardoor de kinderen
met over elkander geslagen beenen zitten, tot het ont-
staan der ziekte aanleiding geven; eveneens kan zij
worden bevorderd door sommige gymnastische oefenin-
gen en door het lezen van enkele opwekkende boeken.
Is men eenmaal overtuigd dat een kind zich aan V
zelfbevlekking schuldig maakt, dan trachte men het "
op zachte wijze tot bekentenis te brengen; men houde I
het daarna de slechte gevolgen dier aangenomen ge-
woonte voor het oog, doch behandele het meer ver­
standig­vermanende, dan streng-straffende. Mocht een , .
schoolkind te dezen opzichte onverbeterlijk zijn, dan
behoort men het uit de klasse te verwijderen, ten einde
zijn voorbeeld niet langer voor anderen aanstekelijk te fp
doen zijn. _ Ԥ
N a s c h ri ft.
Het komt mij niet ondienstig voor, uit al het voren-
staande, ten slotte de hoofdpunten nogmaals aan te
stippen, en die hier en daar met enkele woorden toe , *
1