HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 47

JPEG (Deze pagina), 742.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

Y
E7
kan een licht geval eener ziekte, b. v. bij de kwaad-
`, aardige - diphtheritische ­­ keelontsteking bijna onge-
merkt verloopen, maar toch de oorzaak zijn dat zij zich
bij anderen tot een zeer belangrüken graad ontwikkelt.
Genoemde wet zelve bezit nog vele leemten. Zoo is
er van /vink/zoest en van besmettelijke oogzie/eten geen
sprake; ook de sc/uw/J, zijnde eene huidziekte, ten
' gevolge van het indringen van kleine diertjes - sc/turf-
müt - onder de opperhuid, benevens het /2-00/`CZZEGV,
dat uit schimmelvorming bestaat, kunnen gemakkelijk ·
van het eene kind op het andere worden overgebracht.
Wanneer eene bij de wet genoemde ziekte ten huize
, van den onderwijzer is uitgebroken, dan moet - en
ten rechte - de school gesloten worden; doch overi-
, gens wordt er geen acht op geslagen of de school niet
het brandpunt der besmetting zij; en niet voordat de
°“" school langzamerhand bijna geheel ontvolkt is, wordt
tot hare sluiting overgegaan, en dan nog wel niet om
de juiste reden. Aan desinfecteering der besmette lokalen
wordt wel nimmer gedacht.
Zelfbevlckking.
Zooals met enkele woorden werd aangestipt, is de
i zelf bevlekking eene van de noodlottigste en menigvul-
i digst voorkomende kwalen, die haar ontstaan aan de
school te danken hebben. Zij komt somwijlen reeds
¥ op zeer jeugdigen leeftijd voor, en is dan vooral mees-
tentijds zeer moeilijk te genezen. Jammer genoeg dat
er geene bepaald sprekende kenmerken zijn, waardoor
het kwaad reeds in den aanvang te herkennen is. Eerst
l langzamerhand begint het kind in zgne algemeene