HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 46

JPEG (Deze pagina), 719.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

'f
46
pleegd. Na ontruiming van dat lokaal, vond eene
zorgvuldige ontsmetting plaats, en bleef het vertrek, - ,,
als voorzorgsmaatregel - maandenlang (l) buiten ge- ‘
bruik. Toen wegens eene meer dan gewone sterkte
van het ziektecüfer, eindelijk ook weer die ledige kamer
bezet moest worden, ontstond binnen een paar dagen
bij sommige patienten dezelfde oogziekte, en in niet-
geringen graad. Ten spoedigste werd de zaal weder- '
om verlaten, en eerst na geheel afkrabben der gewitte
muren en andere dergelijke ingrijpende maatregelen,
mocht ik er mij in verheugen dat de besmetting
geweken was. p
Besmettelüke ziekten. `
Dat de school de plaats per excellentiam is, waar- °“"
uit de verspreiding van vele besmettelüke ziekten
plaatsvindt, werd reeds elders aangetoond; toch moeten
wij daarop nog even terugkomen. De wet op de be-
smettelijke ziekten brengt wel veel bij tot het beperken
van de verspreiding der smetstoffen, doch is toch in J,
menig opzicht daartoe geheel onmachtig. Immers,
zoolang de ouders van schoolgaande kinderen die wet ;
uit eigenbelang ­- b. v. uit vrees voor nadeel in hunne
nering, wanneer hunne woning als eene besmette plaats l
is aangeduid ­ of om eenige andere reden, trachten te l
ontduiken, zal door de kinderen de smetstof steeds in
ruimeren kring verspreid worden. Somwülen ook ¥
wordt, door onwetendheid of door achteloosheid der
ouders, een kind gedurende het eerste tijdperk eener
ziekte naar school gezonden, terwijl toch reeds nu alle
kansen bestaan om de kameraadjes te besmetten. Zoo l
J