HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 45

JPEG (Deze pagina), 767.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

- .. . i»·~ ««»,;,ï,,*,,m_, ____,,_,,,,,,..,_,-__Y ,f _ _, _ _ __ ”_._ _ _ ______ ____v___ _____i_r_r N Y Wi g f
TV
43
Ziekten der oogen.
De oogheelkunde is een studievak, dat zich vooral
in de laatste 25 jaren heeft mogen verheugen in de
bijzondere aandacht van een aantal geleerden, die in
de wetenschap hoog aangeschreven staan. Geen wonder
derhalve, dat de ontwikkeling van dit belangrijke on-
derdeel der geneeskunde eene ongewone vlucht ge­·
.. nomen heeft, en dat de literatuur over dat onderwerp
bijzonder rijk is. Zooals algemeen bekend is, maken
l zich ook hier te lande eenige uitstekende mannen -
DoNnERs, SNELLEN, FLEs, GUNMNG, enz. - verdien-
stelijk met de speciale studie en beoefening van de
oogheelkunde, en enkelen hunner bovendien met de
verspreiding hunner kennis op dat gebied. ’t Is der-
halve overbodig, en geheel buiten de strekking van
Y° dit geschrift, om veel over de verschillende oogziekten
l ‘uit te weiden; en dat des te meer omdat de lezer
eene grondige kennis der anatomische samenstelling
van het oog zou moeten bezitten, om de verschillende
normale en ziekelijke functiën van dit orgaan te kunnen
gi begrijpen. Het zü dus voldoende, te weten dat vele _
buitenlandsche geleerden - Jaemn, COHN, Conmn en
‘ anderen ­- zich beijverd hebben, om aan te toonen
V dat sommige ziekten van het oog haar ontstaan te
J danken hebben aan zekere nadeelige invloeden der
school. De ziekten die daarvoor het meest in aan-
merking komen, zijn: de bijziendheid, het scheelzien
en verschillende oogontstekingen.
Onder hüziemlheid verstaat men eene ziekelijke ver- .
andering in den anatomischen bouw van het oog,
; waarbij de afstand van duidelijk zien verminderd is;
~ dat wil met nog eenvoudiger woorden zeggen; wanneer