HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 44

JPEG (Deze pagina), 737.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

,;j"ïj"·"*;__;___;_ j_; __________;__________“_ N __ r ,_ ____ _, Q" __ . ,;_. Q. .. ., . . . t. ­;~ ­ E :»- ~·»-«ï,...i,t..»»­•·
· E ‘$'
42
daaraan geëvenredigde kromming van den rug onver-
v mijdelijk vereffend worden. Behalve die te geringe
hoogte der tafel komen ook hier nog als verderf aan-
brengende oorzaken in aanmerking: gebrek aan doel-
matige bankleuningen en te groote afstand tusschen
j den voorrand der tafel en den voorsten kant der bank;
bovendien slechte verlichting, bleeke inkt, te kleine
; leesletters en meer dergelijke af te keuren, maar dik-
{ wijls voorkomende zaken. ..
Wanneer zich bij zulke ongunstige gegevens nu nog
K · eene zekere lichaamszwakte voegt, die ontstaan is,
l hetzij door de vroeger genoemde invloeden van het
schoolgaan, of wel door voorafgegane ziekten, - dan
volgt hieruit gereedelijk de conclusie, dat dientenge-
‘ volge gemakkelijk een habituëele kromme rug ontstaan
kan. Als een bewijs te meer verdient het de volle
opmerkzaamheid dat vele _timmerlieden en andere per- Y°
l sonen, die hun ambacht meestentijds in gebogen hou- i
E ding uitoefenen, een hoogen rug bezitten. Natuurlijk
komen voor de belangrijkste vormen eene zekere voor-
beschiktheid en bijkomende ziekten in aanmerking.
* Doelmatige schoolbanken en goed ingericht onder- gi
A wüs zijn tot voorkoming dezer ruggegraatsziekte on-
Y misbare vereischten. Algemeene versterking van het '
i lichaam door goede voeding en geneesmiddelen, be- V
nevens bijzondere versterking der zwakke spieren door J
eene wetenschappelijk toegepaste gymnastiek, met on-
dersteuning door doelmatige, borst en buik niet­druk-
j kende toestellen, - dat alles is de taak eener rationeele
j behandeling.
`
j · ` L
3,