HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 43

JPEG (Deze pagina), 799.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

l 41
meer op den voorgrond, en verkrijgen de sleutelbeen-
deren, door de voorwaartsbeweging der schouders,
eene S­vormig gekromde gedaante.
Enkele malen ondergaan ook de halswervels eene
voorwaartsche verkromming, zoodat het hoofd tusschen
de schouders zakt, wat niet alleen medewerkt om den
lijder een allergebrekkigst voorkomen te verschaffen, ,
l maar wat hem ook een moeilijken gang geeft. ’t Behoeft
geene nadere uitlegging, dat ook deze misvormingen
weder leiden tot ziekelijke afwijkingen in ademhaling
en spijsvertering.
i Omtrent het verdere ziekteverloop, geldt nagenoeg
hetzelfde, wat daaromtrent voor scoliose is aangegeven.
; In het eerste tijdperk kunnen de patientjes door eigen
‘ wilskracht hunne verkeerde houding nog gemakkelijk
L herstellen; doch langzamerhand wordt dit moeilijker;
kunsthulp wordt daarbij gaandeweg onmisbaar, en ten
i slotte blijkt ook deze onmachtig te zijn om het
lichaamsgebrek te verbeteren. Ten slotte heeft het zie-
I kelijke , somwijlen geheel misvormde schepsel alle reden
om levenslang eene minder aangename herinnering te
j behouden aan den treurigen toestand der school, waar
­ hij in zijne kinderjaren gezondheid en opgeruimdheid
in ruil voor de opgedane wetenschap, ten offer bracht.
l En dat de school inderdaad een werkzaam aandeel
heeft bij het ontstaan dezer verkromrningen, is weer
l af te leiden uit de houding, die het kind onder sommige
’ voorwaarden pleegt aan te nemen. Wanneer de tafel
j te laag is om, bij eene ongedwongen houding, den
juisten afstand van duidelijk zien te erlangen, dan
wordt het kind onder het lezen of schrijven genood-
i zaakt zijn hoofd te buigen. Hierdoor wordt het zwaar-
” tepunt van den romp verplaatst, en dit moet door eene
l
l