HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 41

JPEG (Deze pagina), 783.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

39
_ 3°. de tafel mag slechts zoo ver boven de bank ver-
·i beven zijn, dat het kind zijne armen op ongedwongen
· wijze op de bovenvlakte der tafel kan laten rusten.
4°. de bank moet van eene doelmatige leuning voor-
zien zijn.
Dit alles te zamen gevat, komt men tot de volgende
conclusie: het schoolkind moet zich niet te voegen
hebben naar eene ondoelmatig ingerichte schoolbank,
· ~ maar de bank behoort zoodanig te zijn samengesteld, dat
ze volkomen beantwoordt aan den lichaamsbouw van
het kind; men zou derhalve kunnen zeggen: de school-
bank moet aan het kind worden aangepast
Onder eene doelmatige leuning verstaat men eene zoo-
danige, welke bij voorkeur het onderste gedeelte van
den rug steunt, omdat de leerling bij eene hooger ge-
plaatste leuning daaronder kan wegschuiven, en er zoo-
doende onder de schrijfles in het geheel geen steun van
` verkrijgt.
Eene schoolbank, die aan alle hygiënische vereischten
voldoet, is die van KUNZE; zij kan, doordat eenige
harer onderdeelen beweeglijk zijn, al naar mate den
lichaamsbouw van de kinderen, vergroot of verkleind
· worden. Bovendien is ook het tafelblad beweeglijk,
. wat van een tweevoudig nut is: bij terugschuiving
­ ontstaat er zooveel ruimte dat het kind gemakkelijk
plaats kan nemen - dus dat een meisje hare rokken
ook behoorlijk onder zich kan gladstrijken; - terwijl,
j wanneer de schrijtles zal aanvangen-, de leerling ge-
o , dwongen is om het blad naar zich toe te halen, omdat
anders de inktpot niet te voorschijn komt.
Wanneer het eerste tijdperk der verkromming een-
, maal is ingetreden, dan moet men die door eene
jj oordeelkundig toegepaste gymnastiek trachten te her-