HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 40

JPEG (Deze pagina), 765.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

38
zwaarte van den romp; beide bovengenoemde factoren
vinden hier plaats, n. l. uitbuigende drukking door het
lichaamsgewicht, en krommende trekking door eenzij­ _
dige spierwerking.
Doch niet alleen hooge tafels en te verre afstand tus-
schen tafel en bank geven aanleiding tot scheeve hou-
dingen; deze worden ook waargenomen wanneer de ­
schoolbank geene, of eene ondoelmatige leuning bezit;
en ook, bij goed ingerichte schoolbanken, wanneer de , .
verlichting gebrekkig, of het onderwijs vervelend is.
Dat derhalve de school dikwerf de gelegenheid tot
scheeve houdingen aanbiedt, is duidelijk; en dat die hou-
dingen wederom tot blijvende verkrommingen voeren,
is 'méér dan waarschijnlijk. Immers, bij verreweg de
meeste gevallen van scoliose - zooals de statistische op-
gaven van VIRCHOW, ADAMS, PARRow, Baemskv, en
vele anderen aantoonen -­­ heeft de verkromming naar R
de rechterzijde plaats, en beantwoordt haar beeld der-
halve volkomen aan de onnatuurlijke houding van een
schrijvend kind.
Ten einde de kans tot .het ontstaan van dergelijke
verkrommingen te beperken, moet men de meeste aan-
dacht wijden aan eene behoorlijke constructie van tafels .
en banken. Een kind kan gedurende de schrijfles of j
bij het teekenen slechts recht blijven zitten, wanneer _
zijne voeten behoorlijk ondersteund worden, met andere
woorden: wanneer de hoogte der bank aan de lengte
van het onderbeen beantwoordt. Bovendien zijn de
_ volgende vereischten te stellen: l
’1°. de zitvlakte der bank zij geëvenredigd aan de
lengte der dijen.
2°. de voorrand der tafel en de voorkant der bank Q
moeten ongeveer in eene zelfde loodlijn vallen. ’§'