HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 39

JPEG (Deze pagina), 792.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

37
digheden gewoon is aan te nemen, beantwoordt vol-
komen aan het beeld, dat als het eerste tijdperk der
ziekte beschreven is. Waiineer het kind geruimen tijd
achtereen met schrijven, teekenen of iets dergelijks
wordt beziggehouden aan eene tafel, die te hoog is en
zich op eenigen afstand van zijne zitplaats bevindt, dan
beweegt hij al spoedig hoofd en borst naar voren,
waarbij eerstgenoemd lichaamsdeel bovendien een weinig
naar links gekeerd wordt.
Het kind blijft evenwel niet lang in die houding; na
‘ ' korten tijd haalt hij zijn schrijf- of teekenwerk naar
links, en schuift tegelijk den rechter elleboog en een
gedeelte van den bovenarm op het tafelvlak. Deze
beweging kan nogtans niet geschieden, of het rechter
schouderblad moet zich naar boven bewegen en tevens
door draaiing om zijne as zich van de achtervlakte der
· borstkas verwijderen - de hooge sc/wutler. Ook ziet
men dat de wervelkolom tegelijk de reeds beschreven
richting aanneemt. VVanneer het kind in deze onna-
tuurlijke houding, bij voorkeur op de linker bil zit,
dan begeeft de linker heup zich natuurlijk ook naar
links en beneden, en volgt er aan het onderste gedeelte
der ruggegraat eene verkromming, waarvan de vvelving
insgelijks naar de linkerzijde gericht is.
Wannee1· de tafel bijzonder hoog, en de leerling zoo-
doende genoodzaakt is, zijn schrijfwerk half-staande te
verrichten, dan zal het hem meestal gemakkelijker val-
len op de rechter bil te rusten; de verkromming van
het ondereinde der wervelkolom is dan om dezelfde
reden naar rechts. ln deze half-staande houding moet
het kind na weinige oogenblikken zich krampachtig aan
den rand der tafel vasthouden, ten einde zijn evenwicht
niet te verliezen; want de linkerhand draagt de gansche