HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 37

JPEG (Deze pagina), 801.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

35
geringe aanleidingen scoliotisch worden. Volgens nauw-
keurige en herhaalde waarnemingen is gebleken, dat
eene menigte van dergelijke scheeve verkrommingen
zich reeds ontwikkelen tengevolge van zekere lang
n voortgezette, onnatuurlijke houdingen van het lichaam;
daarbij wordt n. l. deels door het lichaamsgewicht eene
uitbuigende drukking, deels door spierwerking eene
krommende trekking van de wervelkolom voortgebracht.
Meestal zetelt deze zijdelingsche verkromming aan de
4 bovenste helft der kolom; de bolle zijde van den boog
. is daarbij in verreweg de meeste gevallen naar rechts
i gekeerd, terwijl er in het verdere verloop der ziekte dik-
è wijls aan het onderste gedeelte der zuil eene verbuiging
in tegenovergestelde richting volgt: de ruggegraat ver-
krijgt zoodoende meer of minder den vorm eener S.
In den beginne openbaart de kwaal zich door eene "
verandering in den stand van den rechter schouder - h
, de zoogenaamde hooge schouder -, waarbij het schou-
E derblad zich een weinig draait en naar boven beweegt.
Tegelijk begint ook de wervelkolom zich in geringe
I mate naar de beschreven richting te buigen.
Deze schijnbaar geringe veranderingen worden in den
regel slechts zelden spoedig opgemerkt; de kinderen
A; gevoelen wel dat zij eene verkeerde houding aannemen,
,_ en behouden het vermogen om die gemakkelijk te ver-
T anderen, doch onwillekeurig vervallen zh er telkens ;
weer toe, omdat die houding hun onder zekere omstan-
· digheden aangenamer geworden is dan de normale. I ‘
Zoodoende verloopt dat eerste tijdperk menigmalen
ongemerkt, of ten minste zonder dat er veel op gelet,
en iets tot verbetering aangebracht is. Nu volgen on-
vermijdelijk, wel langzaam maar zeker, meer belangrijke
l ‘ veranderingen in de richting van de wervels, en dien-
3* `
f
Q;