HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 35

JPEG (Deze pagina), 724.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

*1*
33
behoort ook de kcelemtstc/sing vermeld te worden. Zij ­
T: is eene der meest voorkomende kinderziekten, en is
Q" haar ontstaan zeer dikwijls verschuldigd aan snelle
J temperatuurswisselingen en niet minder aan het zang-
‘ onderwijs. Veelal gaat deze ontsteking met min of meer
i hevige pijn in de halsstreek gepaard, en somwijlen ver-
ä eischt zij eene doortastende geneeskundige behandeling.
l
T Afwükingen in den bloedsomloop.
i Reeds elders werd opgemerkt dat het langdurig zitten
ï met gebogen hoofd, benevens de inspanning van den
ë geest tot bloedsophooping in de hersenen voeren. De
meeste andere stoornissen in den bloedsomloop ontstaan
l eerst opvolgend bij gebreken in de ademhaling, en
; vooral bij misvormingen van den rug en de borstkas.
* -· ’t Ligt dus niet in mijne bedoeling, die afwijkingen
verder te behandelen. Het is echter niet ondienstig te
dezer plaatse aan moeders en onderwijzeressen den
raad te geven, om de schoolgaande meisjes op zekere
tijden niet al te zeer tot inspannende studie aan te
g zetten.
Ziekten der vvervelkolorn. '
Nadat in het bovenstaande de meest voorkomende
afwijkingen in de algemeene physiologische verrichtingen ,
behandeld zijn, moeten thans eenige bijzondere lichaams­ 4
deelen, die meer dan andere blootgesteld zijn aan de
nadeelige invloeden der school, ter sprake gebracht
worden.
3 .
l E
I
· ë
. ,