HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 33

JPEG (Deze pagina), 760.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

l
Bl
` in den leeftijd van 15 tot 20 jaren gemiddeld 30 maal
4; longtering voor - dan is het niet overbodig om al
l weder terug te komen op den wensch, dat men in elk ‘
E sohoollokaal voor toevoer van versche lucht zorge.
I Volgens Pm‘·rENkoFER, die zulke belangrijke onderzoe-
kingen omtrent het gehalte der schoollucht bewerkstel-
; ligde, moet voor elk kind per uur 60 kub. meter versche
lucht aangevoerd worden: bij deze berekening ging hij
_ uit van de stelling, dat inademingslucht hoogstens één pro
mille koolzuur mag bevatten. Naar zijne methode -
_ dit loffelijke voorbeeld moet hier noodzakelijk vermeld
l worden! - heeft in het vorige jaar de vereenigireg tot
l ` verbetering der volksgezondlzeicl te ’s Gravenhage een
i 24-tal scholen onderzocht op het koolzuurgehalte der
{ lucht. Uit haar rapport, dat in de maand September
V verscheen, bleek ten duidelükste, dat de zuiverheid der
schoollucht te ’s Hage - vooral die van de bewaar-
N scholen ­- zeer veel te wenschen overlaat; en dat eene
l . voldoende verbetering slechts te verwachten is van een
l gestreng hygiënisch toezicht. Zouden eventuëel inko-
t mende rapporten omtrent den toestand onzer scholen in _
l de andere plaatsen minder ongunstig luiden? -­ Wij
{ betwijfelen dat voorloopig.
Behalve slechte lucht, en daarnevens ingeademde stof
l en plotselinge temperatuurs­wisselingen, behooren tot »
l de oorzaken van verschillende borstziekten - in ver- à
band met de school - ook sommige misvormingen der _
borstkas, waarover echter met enkele woorden gesproken
zal worden in het hoofdstuk over de ziekten der wer- l
velkolom.
R
A
l
j E
;i<··?‘l‘l