HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 31

JPEG (Deze pagina), 788.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

t
29
I zaak de volgende: een brandig en jeukend gevoel in
_ de keel, somwijlen gepaard met pijn bij het slikken;
‘ daarop volgen veelal spoedig kuchen en hoesten, be-
nevens eene eigenaardige verandering in de stem: ,
deze wordt lager van toon, onzuiver en heesch; enkele
malen gaat zelfs de stem tüdelijk geheel verloren.
Meestal wijken die verschijnselen binnen enkele dagen,
indien men slechts zorgt, het kind voor eene ver-
nieuwde inwerking der oorzaken te vrijwaren. Bij een
meer belangrijk hoesten geve men het kind een paar
dagen vacantie, en -­ vooral -- men waarschuwe
het telkens, niet aan den prikkel tot hoesten toe te
geven, - het moet den hoest inhouden.
Mocht men geneesmiddelen noodig achten, dan geve
de bezorgde moeder liefst geen suikerwater, drop of
A andere dergelijke lekkernijen; maar zij roepe den raad
in van een geneeskundige, die dan, om den hoest-
` prikkel tegen te gaan, kleine giften van verdoovende
middelen - opium -­ kan voorschrijven.
De aandoeningen van het slijmvlies der luohtpüp
ontstaan op dezelfde wüze als voor het strottenhoofd
is aangegeven; of wel zij zijn eene voortzetting daar-
van. Zij behoeven om die redenen hier geene afzon-
derlijke vermelding.
Omtrent het al of niet ontstaan van ernstige ziekten
der longen als een onmiddellijk gevolg van het school- .
gaan, zijn de gevoelens nog al verdeeld. De omvang ;
en ook de strekking van dit werkje gedoogen geenszins, {
die verschillende meeningen uiteen te zetten en onderling
te vergelijken. Toch zijn enkele opmerkingen noodig
om aan te toonen, dat ook te dezen opzichte de wen-
schelijkheid tot hygiënisch toezicht op de scholen, op
den voorgrond treedt. j
­ , I
I
E
i c J