HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 27

JPEG (Deze pagina), 772.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

p 23
eener groote hoeveelheid personen ­ bevorderlijk zijn
gi tot het te voorschijn treden van deze ziekte. De school
t is derhalve weer in de eerste plaats de schuldige, en
hoewel deze bewering niet rechtstreeks door cijfers en .
feiten te staven is, zijn er toch meerdere waarnemingen
voorhanden, die voor de juistheid der stelling getuigen.
Aimorr geeft b. v. aan, dat hij op eene school te
l Nonwoon, waar eene hoogst gebrekkige luchtverver­
, sching bestond, een buitengewoon groot aantal scrophu­
leuse jongens aantrof, voor welk feit geene enkele
verklaarbare reden buiten de school te vinden was.
, l CARMXCHAEL berichtte dat er op eene meisjesschool van
l 24 leerlingen uit den gegoeden stand, een 7-tal door
l klierziekte was aangetast; ook hij vond niets afwijkends
behalve eene zeer onvoldoende ventilatie.
;ä,` Alleen zulke opmerkingen, waarvan er nog meerdere
Sr opgesomd kunnen worden, zijn op zich zelve reeds
Y sprekend genoeg, om een nauwgezet hygiënisch toezicht
op de scholen noodzakelijk te maken.
_ Ziekten van het zenuwstelsel.
Onder de veelvuldig voorkomende zenuwaandoenin­
l gen, die aan den kinderlijken leeftijd eigen zijn, komen
in de eerste plaats de verschijnselen van verhoogde
bloedsdrukking in de hersenen in aanmerking.
g Deze vermeerderde drukking kan in het algemeen op
twee zeer verschillende wijzen ontstaan, en wel:
’1°. door vermeerderden toevoer uit het hart in de
gl slagaderen (de actieve ophooping). Behalve de vele andere
oorzaken, die bij den mensch zulk een verhoogden
toevoer teweeg brengen, zooals versterkte hartwerking
J