HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 26

JPEG (Deze pagina), 756.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

22 ‘
en inrichting. Leidt dit alles geenszins tot verbetering
in den toestand van het kind, dan moet men het voor-
loopig geheel aan den invloed der school onttrekken; gl
men gevel hem volop van de frissche buitenlucht te
genieten, zonder evenwel in de fout te vervallen, om .
hem door langdurige gymnastische oefeningen, of door
verre wandelingen, eetlust te willen bezorgen: de onder-
vinding toch heeft geleerd, dat ingespannen spierwerking, D
met verminderde voeding gepaard, de krachten te veel `
aangrijpt; en men zou derhalve daardoor teleurgesteld
worden in zijne pogingen om den verzwakten kleine
nieuwe levenskrachten toe te voeren. Derhalve zijn _
irissche _lucht en een deugdelük, maar gemakkelijk j
verteerbaar voedsel de hoofdvereischten tot herstel. l
Daarbij zij_n eene bevriende omgeving en eene liefdevolle
behandeling nuttig en noodig, om het kind zijne vroegere
blijde gemoedsstemming weer te geven.
Niet voordat alle ziekelijke verschijnselen geheel S
geweken zijn, mag het kind naar school teruggezonden,
A worden, en dan geschiede dit nog wel met de uiterste l
omzichtigheid, om het niet dan zeer langzaam aan den
vernieuwden overgang te gewennen.
E
Klierziekte. '
Ofschoon erfelijke aanleg en ondoelmatige, ontoerei­ {
kende voeding de voornaamste oorzaken daarstellen '
voor de ontwikkeling der klierziekte, zoo valt het
evenwel redelijkerwijze niet te ontkennen, dat eene li
. zittende levenswijs en een langdurig en herhaald ver-
blijf in eene gebrekkig geventileerde ruimte - waar de
lucht verontreinigd is door de ademhalingsproducten
j l