HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 25

JPEG (Deze pagina), 776.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

j ï
|
21
eenzijdig geoefend, noch voor een deel verwaarloosd
‘ worden; eenzüdige oefening toch voert tot uitputting
g eenerzijds, en tot gebreken in de vorming anderzijds.
j Eerst langzamerhand worden bouwdoos en balspel voor
k letters en cijfers, vragen en antwoorden voor reken-
kundige voorstellen verwisseld. Ontbreekt zulk een
geleidelüke overgang, en is de eerste nieuwheid van
het schoolgaan voorbij, dan ontstaat er weldra tegenzin i
4 in de verandering van gewoonten; van daar dat het
i kind telkens met niet weinig blijdschap het uurtje be-
groet, waarbij voor dien dag de schooltijd is verstreken.
i Voegt men bij de opgesomde nadeelige gegevens nu j
nog den beschreven invloed van slecht ingerichte school- .
vertrekken, waar de lucht bedorven en niet voortdurend ‘
door nieuwe vervangen wordt ­-­ neemt men daarbij
E in aanmerking de berispingen en de straffen, die een j
kind somwijlen van minder menschkundige en norsche l
· onderwijzers ontvangt - dan zijn daaruit de verschil- f
lende voedingsstoornissen niet alleen zeer gemakkelük t
te verklaren, maar er zou wel eene bijzonder sterke
constitutie toe noodig zün, om al die schadelijke in-
vloeden zonder nadeel te verdragen. 3)
Om met vrucht deze ziekelijke afwükingen te bestrij-
; den, moet men beginnen, het kind aan den nadeeligen
I invloed der school te onttrekken. Men moet daarom
jh in de eerste plaats zijne gewone lesuren beperken,
i maar daarbij tevens den onderwijzer opmerkzaam maken
j op sommige ongunstige omstandigheden, zooals te hooge
· kamertemperatuur, overvulling der vertrekken, onvol-
doende luchtverversching en andere gebreken in bouw
i 3) FöRSTER. bespreekt in zijne verhandeling over bloedsarmoede een vorm,
T waaraan hij deu naam van ,,Schulanäimie" -­ .sch00Z­bZ0ed.mrm0ede-­geeft.
l
*1
K
l . A . r