HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 20

JPEG (Deze pagina), 783.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

IS
verloren zij een goed deel hunner vroegere opgeruimd-
heid. Is een kind in dien gedeprimeerden toestand,
dan is ook de eetlust verminderd, zonder dat er be- _
paalde stoornissen in de spijsvertering zijn aan te gi
wijzen. De kinderen worden dikwijls hangerig, vallen
op ongewone uren in slaap, terwijl zij daarentegen des 1· I
nachts vaak erg onrustig zijn. l
" Al deze veranderingen vinden slechts langzamerhand
plaats, en zelden wordt reeds in den beginne genees-
_ kundige raad ingewonnen. l/Ienigmaal verbetert die j
s abnormale toestand dan ook weder van zelf, of wél [
eene gewenschte vacantie komt toevallig de natuur ter .
hulpe, om den kinderen hunne vroegere gezondheid . ,
en opgeruimdheid terug te geven. In andere gevallen if
evenwel ziet men, ook na eenigen tijd, geene ver- q`
betering intreden; integendeel! de voeding begint op- Q,
" vallend te lijden; de bleekheid en de zwakte nemen
hand over hand toe; de kinderen klagen over hoofd- f
pijn, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, benevens ` A
eene enkele maal over hartkloppingen: er ontwikkelt 3
zich gaandeweg een dikwijls belangrijke graad van l
bloedsarmoede en van bleekzucht. ii
Waa1"om nu wordt de school als zoodanig aanspra- 51j
kelijk gesteld voor het ontstaan van deze verschillende J1
ziekteverschijnselen 7 .
Ziehier eene vraag, die te dezer plaatse moet worden T
beantwoord, doch wat niet met een enkel paar woor- ;
den geschieden kan, te meer omdat de meeste oudere
schrijvers die voedingsstoornissen aan geheel andere I
oorzaken plachten toe te schrijven. Sommigen ver-
klaarden haar optreden gedurende de schooljaren uit “
n een ongewoon sterken lichaamsgroei; enkelen spraken
over de periode van de verwisseling der melk- met lv
l
jl
Q
l
L r